W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Ogłoszenie o naborze na na stanowisko Zastępcy Skarbnika Powiatu w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Braniewie

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Konkurs na stanowisko Zastępcy Skarbnika nie został rozstrzygnięty. Komisja Rekrutacyjna nie rekomendowała wyboru i zatrudnienia żadnego kandydata na stanowisko.
Szczegóły
Stanowisko Zastępca Skarbnika Powiatu w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Braniewie
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Braniewie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Braniewie lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniwie
Status rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O NABORZE

na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), Starosta Braniewski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko 


Zastępcy Skarbnika Powiatu w Wydziale Finansowym

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:          

a)  wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym lub studia podyplomowe o kierunku ekonomicznym, 
b)  3-letni staż pracy,
c)  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
d)  nie karany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

a)  wiedza w obszarze rachunkowości, finansów publicznych, prowadzenia gospodarki finansowej powiatu i jednostek  budżetowych, w tym w szczególności umiejętność stosowania przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych, kpa, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, 

b)  znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej,

c)  umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office, Word, Excel,  programu finansowo – księgowego oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

d)  umiejętność analizy danych, umiejętność rozwiązywania problemów, dążenie do doskonalenia zawodowego, 

e)  skrupulatność, systematyczność i odpowiedzialność,

f)   umiejętność doradzania, dzielenia się wiedzą, umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) udzielanie kontrasygnaty dla zobowiązań majątkowych podczas nieobecności Skarbnika oraz wykonywanie zadań Skarbnika podczas jego nieobecności,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi oraz zatwierdzanie dokumentów  finansowych,

3) nadzór służbowy w sprawach prowadzenia rachunkowości Starostwa Powiatowego w Braniewie, Powiatu Braniewskiego oraz nadzór nad właściwym przebiegiem operacji gospodarczych, w tym dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji  gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4) współpraca z dysponentami środków budżetowych w zakresie prawidłowej realizacji budżetu, w tym z jednostkami budżetowymi powiatu w zakresie wykonywania   dyspozycji środkami finansowymi, 

5) informowanie podległych jednostek budżetowych o wielkości dochodów i wydatków tych jednostek oraz dotacji i wpłat do budżetu przyjętych w  uchwale budżetowej,  

6) opracowywanie planu finansowego Starostwa Powiatowego, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami,

7) dekretacja umów oraz faktur wg klasyfikacji budżetowej,

8) kontrola dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym,

9) współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu i  komórkami merytorycznymi  Starostwa Powiatowego w Braniewie przy rozliczaniu dotacji celowych otrzymanych i  udzielonych, w tym dotacji otrzymanych z budżetu państwa,

10) uzgadnianie sprawozdań i rozliczeń z Urzędami Skarbowymi,

11) kontrolowanie wpływu transz pożyczek i kredytów oraz czuwanie nad terminową  spłatą rat kapitałowych i odsetek,

12) współdziałanie z innymi wydziałami w zakresie wymiany informacji niezbędnych do przygotowywania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz   w  opracowywaniu właściwej merytorycznie części wniosków o środki zewnętrzne,

13) terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań  budżetowych z   realizacji planu finansowego Starostwa Powiatowego w Braniewie, 

14) terminowe sporządzanie łącznych sprawozdań finansowych i budżetowych Powiatu Braniewskiego oraz terminowe ich dostarczenie do odbiorców sprawozdań, 

15) właściwe zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów w  zakresie prowadzonych spraw, wykonywanie innych zleconych zadań i poleceń służbowych w  zakresie  działania      Wydziału. 

 

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kwestionariusz osobowy,
d) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
f)  kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
g) kopie świadectw pracy,
h) referencje,
i)  kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

5. Informacja o warunkach pracy - praca biurowa w pełnym wymiarze (pełny etat, 40 godzin tygodniowo).

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 5,26 %. 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub przesłać pocztą na adres Starostwa z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Skarbnika Powiatu w Wydziale Finansowym", w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 10 maja 2021 roku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Braniewie (Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo).

Regulamin konkursu reguluje Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Braniewskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego".

Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 


[dodano 11 maja 2021 r.]

Ogłoszenie

 

Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że w naborze ogłoszonym na stanowisko Zastępcy Skarbnika Powiatu w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Braniewie wpłynęły 2 oferty. 

W wyniku wstępnej weryfikacji formalnej do etapu końcowej weryfikacji merytorycznej zakwalifikowała się 1 osoba. 
 
W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Braniewie w ramach końcowej weryfikacji merytorycznej zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną kandydata:

- Kitta Ewa Lidia zam. Braniewo

Wyznacza się dzień 19 maja 2021 roku o godz. 11.00 sala nr 116 na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w celu zweryfikowania informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych i ustalenia  znajomości zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy.

Braniewo, dnia 11 maja 2021 roku

(podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego