W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Zastępca Skarbnika Powiatu w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Braniewie

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że w naborze ogłoszonym na stanowisko Zastępcy Skarbnika Powiatu w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Braniewie wpłynęła 1 oferta.

W wyniku wstępnej weryfikacji formalnej do etapu końcowej weryfikacji merytorycznej nie zakwalifikowano żadnego kandydata.

W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, iż nabór na stanowisko Zastępcy Skarbnika Powiatu w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Braniewie pozostaje nie rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert spełniających wymogi formalne naboru.
Szczegóły
Stanowisko Zastępca Skarbnika Powiatu w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Braniewie
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Braniewie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Braniewie lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie
Status rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O NABORZE

na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), Starosta Braniewski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

 

Zastępcy Skarbnika Powiatu w Wydziale Finansowym

 

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

  a) wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie finansami,  audyt finansowy, rachunkowość i kontroling,
  b) 3-letni staż pracy,
  c) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  d) nie karany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 2. Wymagania dodatkowe:

  a) wiedza w obszarze rachunkowości, finansów publicznych, prowadzenia gospodarki finansowej powiatu i jednostek  budżetowych, w tym w szczególności umiejętność stosowania przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych, kpa, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, 

  b) znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej,

  c) umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office, Word, Excel,  programu finansowo – księgowego oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

  d) umiejętność analizy danych, umiejętność rozwiązywania problemów, dążenie do doskonalenia zawodowego, 

  e) skrupulatność, systematyczność i odpowiedzialność,

  f) umiejętność doradzania, dzielenia się wiedzą, umiejętność pracy w zespole.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. udzielanie kontrasygnaty dla zobowiązań majątkowych podczas nieobecności Skarbnika oraz wykonywanie zadań Skarbnika podczas jego nieobecności,

  2.  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi oraz zatwierdzanie dokumentów  finansowych,

  3. nadzór służbowy w sprawach prowadzenia rachunkowości Starostwa Powiatowego w Braniewie, Powiatu Braniewskiego oraz nadzór nad właściwym przebiegiem operacji gospodarczych, w tym dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji  gospodarczych i finansowych z  planem finansowym,

  4. współpraca z dysponentami środków budżetowych w zakresie prawidłowej realizacji budżetu, w tym z jednostkami budżetowymi powiatu w zakresie wykonywania   dyspozycji środkami finansowymi,

  5. informowanie podległych jednostek budżetowych o wielkości dochodów i wydatków tych jednostek oraz dotacji i wpłat do budżetu przyjętych w  uchwale budżetowej,  

  6. opracowywanie planu finansowego Starostwa Powiatowego, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami,

  7. dekretacja umów oraz faktur wg klasyfikacji budżetowej,

  8. kontrola dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym,

  9. współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu i  komórkami merytorycznymi  Starostwa Powiatowego w Braniewie przy rozliczaniu dotacji celowych otrzymanych i  udzielonych, w tym dotacji otrzymanych z budżetu państwa,

  10. uzgadnianie sprawozdań i rozliczeń z Urzędami Skarbowymi,

  11. kontrolowanie wpływu transz pożyczek i kredytów oraz czuwanie nad terminową  spłatą rat kapitałowych i odsetek,

  12. współdziałanie z innymi wydziałami w zakresie wymiany informacji niezbędnych do przygotowywania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz w  opracowywaniu właściwej merytorycznie części wniosków o środki zewnętrzne,

  13. terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań  budżetowych z   realizacji planu finansowego Starostwa Powiatowego w Braniewie, 

  14. terminowe sporządzanie łącznych sprawozdań finansowych i budżetowych Powiatu Braniewskiego oraz terminowe ich dostarczenie do odbiorców sprawozdań, 

  15. właściwe zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów w  zakresie prowadzonych spraw,

  16. wykonywanie innych zleconych zadań i poleceń służbowych w  zakresie  działania Wydziału.
 4. Wymagane dokumenty:

  a)  list motywacyjny,

  b) życiorys (CV),

  c) kwestionariusz osobowy,

  d) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  e) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

  f) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

  g) kopie świadectw pracy,

  h) referencje,

  i) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

 5. Informacja o warunkach pracy - praca biurowa w pełnym wymiarze (pełny etat, 40 godzin tygodniowo).

 6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 5,26 %.

 7. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub przesłać pocztą na adres Starostwa z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Skarbnika Powiatu w Wydziale Finansowym", w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 8 czerwca 2021 roku.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Braniewie (Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo).

  Regulamin konkursu reguluje Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Braniewskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego”.

  Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

[dodano 10 czerwca 2021 r.]

Ogłoszenie


Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że w naborze ogłoszonym na stanowisko Zastępcy Skarbnika Powiatu w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Braniewie wpłynęła 1 oferta. 

W wyniku wstępnej weryfikacji formalnej do etapu końcowej weryfikacji merytorycznej nie zakwalifikowano żadnego kandydata. 

W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, iż nabór na  stanowisko Zastępcy Skarbnika Powiatu w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Braniewie pozostaje nie rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert spełniających wymogi formalne naboru.

Braniewo, dnia 10 czerwca 2021 roku

(podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

Załączniki

Powiadom znajomego