W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy (Audytora Wewnętrznego) w Starostwie Powiatowym w Braniewie

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że w naborze ogłoszonym na kierownicze stanowisko urzędnicze Audytora Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Braniewie nie wpłynęła ani jedna oferta.
Z uwagi na powyższe konkurs zostaje nierozstrzygnięty.
Braniewo, dnia 14 marca 2023 roku
Szczegóły
Stanowisko Audytor Wewnętrzny
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Braniewie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert W siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub pocztą na adres Starostwa
Status rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O NABORZE

na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) Starosta Braniewski ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze 

Audytora Wewnętrznego1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:Audytorem wewnętrznym może być osoba, która zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełnia następujące wymagania:

 • posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wykształcenie wyższe,
 • posiada  jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE),  Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 • złożyła, w latach 2003 – 2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub posiada
 • uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 • co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych

oraz zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych:

 • posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 • posiada pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada nieposzlakowaną opinię.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość prawa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki samorządu powiatowego, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
 • wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowywanie planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z wykonania audytu za poprzedni rok,
 • badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostkach, w tym procedur kontroli finansowej, zarządzania ryzykiem oraz kierowania jednostką,
 • prowadzenie czynności doradczych, w tym przedkładanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu,
 • ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi procedurami wewnętrznymi,
 • ocena efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
 • przeprowadzenie audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Powiatu,
 • sporządzanie sprawozdań z audytu,
 • sprawdzanie sposobu funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Powiatu.
   

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
 • referencje,
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

5. Informacja o warunkach pracy


Praca biurowa w wymiarze ¼ etatu (10 godzin tygodniowo).


6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 5,75 %.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:


Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub przesłać pocztą na adres Starostwa z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko Audytora Wewnętrznego", w terminie 10 dni od daty ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 13 marca 2023 roku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Braniewie (Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo).

Regulamin konkursu reguluje Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Braniewskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego”.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki

Powiadom znajomego