W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości / Geodety Powiatowego

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Halina Bakan, Braniewo
Uzasadnienie wyboru Kandydatka spełniła wymagania postawione w konkursie w odniesieniu zarówno do wymogów formalnych jak i merytorycznych.
Podczas konkursu kandydatka wykazała się teoretyczną i praktyczną znajomością zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy, co wynika z jej dotychczasowego bogatego doświadczenia zawodowego na tożsamym stanowisku.
Braniewo 24 sierpnia 2023 roku
Szczegóły
Stanowisko Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości / Geodeta Powiatowy
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Braniewie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert W siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub pocztą na adres Starostwa
Status rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O NABORZE
na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) Starosta Braniewski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości / Geodety Powiatowego

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1) wykształcenie wyższe na kierunku geodezyjnym,
 2) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 2 – letni staż pracy w urzędach administracji lub w organach jednostek samorządu terytorialnego,
 3) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie:
 - geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
 - rozgraniczania i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych,
 4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, i obywatelskich,
 5) nie karany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1) skrupulatność, komunikatywność,
 2) znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych,
 3) mile widziane doświadczenie na stanowisku związanym z przyjmowaniem opracować i aktualizacji baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 4) znajomość ustaw, rozporządzeń, aktów, w tym w szczególności: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisy wykonawcze do ustawy, ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz przepisy wykonawce do ustawy, ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawa Prawo budowlane, ustawa Prawo wodne, ustawa o lasach, ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Statut Powiatu Braniewskiego, Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Braniewie, ustawa o samorządzie powiatowym.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1) Kierowanie działalnością Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości, w tym nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań Wydziału. 
 2) Przygotowywanie materiałów opisowych dla potrzeb Starosty Braniewskiego oraz organów Powiatu Braniewskiego.
 3) Programowanie oraz zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych wynikających z prowadzenia baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
 4) Przygotowywanie opisów przedmiotów zamówień na prace geodezyjne i kartograficzne, prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych w zakresie kompetencji Wydziału. 
 5) Dokonywanie oceny stanu powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 6) Udzielanie informacji o posiadanym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz udostępnianie materiałów i naliczanie opłat.
 7) Weryfikacja i przyjmowanie do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych.
 8) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. 
 9) Prowadzenie spraw z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych i leśnych oraz realizacja zadań wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

4. Wymagane dokumenty:

 a) list motywacyjny,
 b) życiorys (CV),
 c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 d) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 e) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni  praw publicznych, 
 f) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe,
 g) kopie świadectw pracy,
 h) referencje,
 i) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

5. Informacja o warunkach pracy:

Praca biurowa w pełnym wymiarze (40 godzin tygodniowo).

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 5,07 %

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub przesłać pocztą na adres Starostwa z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości / Geodety Powiatowego”, w terminie 20 dni od daty ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 16 sierpnia 2023 roku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Braniewie (Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo).

Regulamin konkursu reguluje Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Braniewskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego”.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

[dodano 22 sierpnia 2023 r.]

 

Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że w naborze ogłoszonym na stanowisko Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości / Geodety Powiatowego Starostwa Powiatowego w Braniewie wpłynęła 1 oferta. 

W wyniku wstępnej weryfikacji formalnej do etapu końcowej weryfikacji merytorycznej zakwalifikowała się 1 osoba. 

W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Braniewie w ramach końcowej weryfikacji merytorycznej zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną kandydata:

- Pani Halina Bakan zam. Braniewo

Wyznacza się dzień 24 sierpnia 2023 roku o godz. 9.00 sala nr 217 na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w celu zweryfikowania informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych i ustalenia  znajomości zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy.

Braniewo, dnia 22 sierpnia 2023 roku

Załączniki

Powiadom znajomego