W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie - Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Agnieszka Beata Wolanin, Braniewo
Uzasadnienie wyboru Kandydatka spełniła wymagania postawione w konkursie w odniesieniu zarówno do wymogów formalnych jak i merytorycznych.
Podczas konkursu kandydatka wykazała się teoretyczną i praktyczną znajomością zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy, co wynika także z jej dotychczasowego doświadczenia zawodowego.
Braniewo 9 października 2023 roku
Szczegóły
Stanowisko Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie - Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Braniewie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert W siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub pocztą na adres Starostwa
Status rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O NABORZE

na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) Starosta Braniewski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1) wykształcenie wyższe na kierunku geodezja lub wykształcenie średnie i co najmniej 3 letni staż pracy,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) nie karany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

1) skrupulatność i komunikatywność,
2) znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych, 
3) znajomość obsługi programów EWOPIS, EWMAPA, REJCEN, OŚRODEK FB,
4) mile widziane doświadczenie na stanowisku objętym naborem, w tym w szczególności wiedza z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen nieruchomości, z zakresu prac geodezyjnych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych,
5) znajomość ustaw, rozporządzeń, aktów, w tym w szczególności: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisy wykonawcze do ustawy, ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz przepisy wykonawce do ustawy, ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawa Prawo budowlane, ustawa Prawo wodne, ustawa o lasach, ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Statut Powiatu Braniewskiego, Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Braniewie, ustawa o samorządzie powiatowym.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) rejestrowanie zgłoszeń zmian w ewidencji gruntów i budynków, 
2) aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz bazy danych rejestru cen nieruchomości, 
3) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji operatu ewidencyjnego oraz zawiadamianie stron i organów podatkowych o wprowadzonych zmianach,
4) zawiadamianie sądu o zmianach w zakresie oznaczenia nieruchomości,
5) archiwizacja danych ewidencyjnych,
6) ochrona danych ewidencyjnych,
7) realizacja zadań wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin,
8) udzielanie informacji o roszczeniach z tytułu przejętych gospodarstw rolnych, 
9) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie uwłaszczania działek rolnych, 
10) realizacja zadań związanych z reformą oraz ochroną i regulowaniem własności osadniczych gospodarstw chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych,
11) realizacja zadań wynikających z ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
12) realizacja zadań wynikających z ustaw o stosunku państwa do kościołów.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 
5) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe,
6) kopie świadectw pracy,
7) referencje,
8) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

5. Informacja o warunkach praca

Praca biurowa w pełnym wymiarze (40 godzin tygodniowo).

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 5,07 %.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub przesłać pocztą na adres Starostwa z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości”, w terminie 10 dni od daty ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 25 września 2023 roku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Braniewie (Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo).

Regulamin konkursu reguluje Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Braniewskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego”.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Załącznik do niniejszego ogłoszenia.Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że w naborze ogłoszonym na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Braniewie wpłynęła 1 oferta. 

W wyniku wstępnej weryfikacji formalnej do etapu końcowej weryfikacji merytorycznej zakwalifikowała się 1 osoba. 

W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Braniewie w ramach końcowej weryfikacji merytorycznej zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną kandydata:

- Pani Agnieszka Beata Wolanin zam. Braniewo

Wyznacza się dzień 9 października 2023 roku o godz. 9.00 (TERMIN ZMIENIONY) sala nr 217 na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w celu zweryfikowania informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych i ustalenia znajomości zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy.

Braniewo, dnia 02 października 2023 roku

Załączniki

Powiadom znajomego