W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie - Zastępca Skarbnika Powiatu w Wydziale Finansowym

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, iż konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Skarbnika Powiatu w Wydziale Finansowym, nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert w konkursie.

Braniewo 18 grudnia 2023 roku
Szczegóły
Stanowisko Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie - Zastępca Skarbnika Powiatu w Wydziale Finansowym
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Braniewie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert W siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub pocztą na adres Starostwa
Status rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O NABORZE

na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) Starosta Braniewski ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze:

Zastępcy Skarbnika Powiatu w Wydziale Finansowym

 

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1) wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, finanse, rachunkowość, zarządzanie finansami,  audyt finansowy, rachunkowość i kontroling,
2) 3-letni staż pracy,
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
4) nie karany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 

2. Wymagania dodatkowe:

1) wiedza w obszarze rachunkowości, finansów publicznych, prowadzenia gospodarki finansowej powiatu i jednostek budżetowych, w tym w szczególności umiejętność stosowania przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych, kpa, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
2) znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej,
3) umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office, Word, Excel, programu finansowo – księgowego oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
4) umiejętność analizy danych, umiejętność rozwiązywania problemów, dążenie do doskonalenia zawodowego,
5) skrupulatność, systematyczność i odpowiedzialność,
6) umiejętność doradzania, dzielenia się wiedzą, umiejętność pracy w zespole.

 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1) udzielanie kontrasygnaty dla zobowiązań majątkowych podczas nieobecności Skarbnika oraz wykonywanie zadań Skarbnika podczas jego nieobecności,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi oraz zatwierdzanie dokumentów finansowych,
3) nadzór służbowy w sprawach prowadzenia rachunkowości Starostwa Powiatowego w Braniewie, Powiatu Braniewskiego oraz nadzór nad właściwym przebiegiem operacji gospodarczych, w tym dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4) współpraca z dysponentami środków budżetowych w zakresie prawidłowej realizacji budżetu, w tym z jednostkami budżetowymi powiatu w zakresie wykonywania dyspozycji środkami finansowymi,
5) informowanie podległych jednostek budżetowych o wielkości dochodów i wydatków tych jednostek oraz dotacji i wpłat do budżetu przyjętych w uchwale budżetowej, 
6) opracowywanie planu finansowego Starostwa Powiatowego, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami,
7) dekretacja umów oraz faktur wg klasyfikacji budżetowej,
8) kontrola dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym,
9) współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu i komórkami merytorycznymi Starostwa Powiatowego w Braniewie przy rozliczaniu dotacji celowych otrzymanych i udzielonych, w tym dotacji otrzymanych z budżetu państwa,
10) uzgadnianie sprawozdań i rozliczeń z Urzędami Skarbowymi,
11) kontrolowanie wpływu transz pożyczek i kredytów oraz czuwanie nad terminową spłatą rat kapitałowych i odsetek,
12) współdziałanie z innymi wydziałami w zakresie wymiany informacji niezbędnych do przygotowywania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz w  opracowywaniu właściwej merytorycznie części wniosków o środki zewnętrzne,
13) terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań budżetowych z realizacji planu finansowego Starostwa Powiatowego w Braniewie,
14) terminowe sporządzanie łącznych sprawozdań finansowych i budżetowych Powiatu Braniewskiego oraz terminowe ich dostarczenie do odbiorców sprawozdań,
15) właściwe zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych spraw,
16) wykonywanie innych zleconych zadań i poleceń służbowych w zakresie działania Wydziału.
    
4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 
f) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe,
g) kopie świadectw pracy,
h) referencje,
i)  kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 
5. Informacja o warunkach pracy

Praca biurowa w pełnym wymiarze (40 godzin tygodniowo).

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 5,07 %.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub przesłać pocztą na adres Starostwa z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Skarbnika Powiatu”, w terminie 10 dni od daty ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 14 grudnia 2023 roku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Braniewie (Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo).

Regulamin konkursu reguluje Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Braniewskiego z dnia 11 lipca   2019 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego”.

 

Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera Załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki

Powiadom znajomego