W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie - Podinspektor w Wydziale Finansowym

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Magdalena Ochab - Gacka, Braniewo
Uzasadnienie wyboru Kandydatka spełniła wymagania postawione w konkursie w odniesieniu zarówno do wymogów formalnych jak i merytorycznych.
Podczas konkursu kandydatka wykazała się teoretyczną i praktyczną znajomością dużej części zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy, co wynika z jej dotychczasowego doświadczenia zawodowego.

Braniewo, 3 lipca 2024 roku
Szczegóły
Stanowisko Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie - Podinspektor w Wydziale Finansowym
Miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Braniewie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert W siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub pocztą na adres Starostwa
Status rozstrzygnięte

OGŁOSZENIE O NABORZE
na wolne stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Braniewie

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Starosta Braniewski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

Podinspektora w Wydziale Finansowym

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 3 lata stażu pracy, 
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nie karany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
   

2. Wymagania dodatkowe:

 1. wiedza w obszarze rachunkowości i finansów publicznych, w tym w szczególności umiejętność stosowania przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, kpa, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, prowadzenia gospodarki finansowej powiatu i jednostek  budżetowych, klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków,
 2. umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office, Word, Excel, programu finansowo – księgowego oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 3. umiejętność analizy danych, umiejętność rozwiązywania problemów, 
 4. skrupulatność, systematyczność i odpowiedzialność,
 5. umiejętność doradzania, dzielenia się wiedzą, umiejętność pracy w zespole,
 6. mile widziane doświadczenie na stanowisku związanym z wykonywaniem tożsamym zadań określonych w niniejszym ogłoszeniu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych, dekretowanie i ewidencja dokumentów w systemie finansowo-księgowym zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości oraz sporządzanie wewnętrznych dokumentów finansowo-księgowych,
 2. uzgadnianie kont rozrachunkowych, kosztów i wydatków z uwzględnieniem kosztów rodzajowych i paragrafów kwalifikacji budżetowej na potrzeby prawidłowego sporządzania miesięcznych sprawozdań budżetowych z wykonania dochodów i wydatków,
 3. udział w sporządzaniu sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań finansowych,
 4. uzgadnianie sprawozdań i rozliczeń z Urzędami Skarbowymi,
 5. ewidencja, uzgadnianie i kontrolowanie wpływu transz pożyczek i kredytów oraz terminowa spłata rat kapitałowych i odsetek,
 6. informowanie podległych jednostek budżetowych o wielkości dochodów i wydatków tych jednostek oraz dotacji i wpłat do budżetu przyjętych w uchwale budżetowej,
 7. uzgadnianie w terminach miesięcznych wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach,
 8. weryfikacja sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych powiatu oraz ich rejestracja w systemie informatycznym,
 9. wprowadzanie w okresach kwartalnych, w zarejestrowanych sprawozdaniach jednostek, w programie finansowym dodatkowych danych wynikających z przedłożonych sprawozdań,
 10. analiza stopnia realizacji dochodów i wydatków Powiatu,
  terminowe przekazywanie na rachunek właściwego dysponenta dochodów budżetu państwa, zwrotów niewykorzystanych dotacji,
 11. przekazywanie zrealizowanych przez Powiat dochodów Skarbu Państwa w terminach i wysokościach określonych przepisami prawa,
 12. sporządzanie jednostkowego i zbiorczego sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej,
 13. zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych spraw,
 14. wykonywanie innych zleconych zadań i poleceń służbowych w zakresie działania Wydziału, w tym uczestnictwo w zespołach kontrolnych w jednostkach budżetowych.

4. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 
 6. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnienia zawodowe,
 7. kopie świadectw pracy,
 8. referencje,
 9. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

5. Informacja o warunkach pracy

Praca biurowa w pełnym wymiarze (40 godzin tygodniowo).

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 9,04 %.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie lub przesłać pocztą na adres Starostwa z dopiskiem "dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym”, w terminie 10 dni od daty ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej tj. do dnia 1 lipca 2024 roku.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Braniewie (Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo).

Regulamin konkursu reguluje Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Braniewskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Braniewie oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego”.

 

[dodano 02 lipca 2024 r.]

 

Ogłoszenie

 

Starostwo Powiatowe w Braniewie informuje, że w naborze ogłoszonym na stanowisko urzędnicze: Podinspektora w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Braniewie wpłynęło 6 ofert. 

W wyniku wstępnej weryfikacji formalnej do etapu końcowej weryfikacji merytorycznej zakwalifikowało się 6 osób. 

W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Braniewie w ramach końcowej weryfikacji merytorycznej zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną kandydatów:

- Pani Emilia Hłasko zam. Braniewo
- Pani Sylwia Jankowska zam. Branewo
- Pani Monika Kłos – Kaczorek zam. Braniewo
- Pani Magdalena Ochab – Gacka zam. Braniewo
- Pani Agata Woźnica zam. Wielkie Wierzno
- Pani Agnieszka Wójcik zam. Braniewo

Wyznacza się dzień 3 lipca 2024 roku o godz. 11.00 sala nr 116 na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w celu zweryfikowania informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych i ustalenia  znajomości zagadnień związanych ze stanowiskiem pracy.

Braniewo, dnia 2 lipca 2024 roku

Załączniki

Powiadom znajomego