W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Postępowanie z rzeczami znalezionymi

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy biuro rzeczy znalezionych
Komórka odpowiedzialna Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw SpołecznychPOSTĘPOWANIE Z RZECZAMI ZNALEZIONYMI
WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, OBRONY CYWILNEJ, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH – BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

PODSTAWA PRAWNA: 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy:

a) Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy należy złożyć w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Braniewie, przy Placu Józefa Piłsudskiego 2 (I piętro, pokój nr 203). Znalazca w zawiadomieniu jest zobowiązany do podania swoich danych oraz informacji o znalezionej rzeczy, w tym m.in. daty oraz miejsca znalezienia, opisu rzeczy wraz z określeniem jej stanu technicznego.

b) Z czynności odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy na przechowanie, pracownik Biura sporządza protokół, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo zawiadomienia o znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.

c) Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o rzeczach znalezionych, znalazca w protokole potwierdza własnoręcznym podpisem: złożenia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy, ewentualne zgłoszenie żądania znaleźnego, a także nabycie własności tej rzeczy w przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną.

2. Odbiór znalezionej rzeczy przez osobę uprawnioną do jej odbioru:

a) Osoba uprawniona do odbioru rzeczy (właściciel rzeczy) składa wniosek o wydanie rzeczy znalezionej z podaniem jej opisu, cech charakterystycznych oraz czasu i miejsca zgubienia.

b) W razie wystąpienia kosztów przechowania oraz utrzymania rzeczy należytym stanie, a także kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy – przed wydaniem rzeczy, osoba uprawniona do odbioru rzeczy zobowiązana jest do uiszczenia tych kosztów.

c) Pracownik Biura sporządza protokół wydania rzeczy znalezionej.

d) Po wydaniu rzeczy osobie uprawnionej, Biuro niezwłocznie zawiadamia znalazcę, który zażądał znaleźnego, o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby.

3. Wydanie rzeczy znalezionych znalazcy:

a) W przypadku gdy rzecz znaleziona nie zostanie odebrana przez osobę uprawnioną do jej odbioru w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania do odbioru – w ciągu dwóch lat od dnia znalezienia rzeczy, Biuro zawiadamia o tym znalazcę oraz wezwie go do odbioru rzeczy w określonym terminie (nie krótszym jednak niż 2 tygodnie), z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się Powiat Braniewski.

b) Wydanie rzeczy znalazcy nastąpi po wcześniejszym poinformowaniu znalazcy o kosztach przechowania i utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz o ewentualnych kosztach poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, a także po uiszczeniu przez znalazcę tych kosztów.

c) Znalazcy nie przysługuje wydanie rzeczy znalezionej, o ile stanowi ona zabytek lub materiał archiwalny.

d) Pracownik Biura wydaje zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowania rzeczy znalezionej oraz zawierające informację o fakcie wydania rzeczy.

OPŁATY:


1. Oddanie rzeczy przez znalazcę nie podlega opłacie.
2. Mogące wystąpić koszty przechowania i utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz koszty poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru rzeczy,  pokrywa osoba uprawniona do odbioru rzeczy lub znalazca, zgłaszający wg procedury żądanie wydania rzeczy.

 

W PRZYPADKU WYDANIA RZECZY ZNALEZIONYCH:

 

1. Termin do odebrania rzeczy znalezionej przez osobę uprawnioną wynosi 1 rok i należy go liczyć od dnia doręczenia wezwania osobie uprawnionej do odbioru.
2. W razie niemożliwości wezwania lub gdy osoba uprawniona do odbioru rzeczy nie jest znana – termin do odebrania rzeczy znalezionej wynosi 2 lata od dnia jej znalezienia.

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA SPRAWY RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W BRANIEWIE:

 

Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, Obrony Cywilnej, Zdrowia i Spraw Społecznych – Biuro Rzeczy Znalezionych, I piętro, pokój nr 203, tel. 55 644 02 42

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmuje się:

a) Rzecz znalezione, porzucone bez zamiaru wyzbycia się ich własności na terenie Powiatu Braniewskiego lub znalezione przez osobę mieszkającą na terenie Powiatu Braniewskiego, których szacunkowa wartość przekracza 100 zł, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej i artystycznej.
b) Pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności w tym: złoto, platyna, srebro, w tym monety, wyroby użytkowe ze złota, platyny lub srebra, kamieni szlachetnych, pereł oraz koralu lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej i artystycznej.
c) Rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują, że stanowią one sprzęt lub ekwipunek wojskowy, dokumenty wojskowe, w szczególności legitymacje, książeczki lub zaświadczenia wojskowe oraz karty powołania – następnie Biuro niezwłocznie przekazuje rzecz lub dokument najbliższej jednostce organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej.
d) Rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego – oddane do Biura przez właściwego zarządcę po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy od znalazcy i nieodebrana w tym czasie przez osobę uprawnioną.


2. Do Biura Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje się:

a) Rzeczy, których wartość szacunkowa nie przekracza 100 zł, chyba że są to rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.
b) Rzeczy, co do których istnieją podstawy do uznania, że rzecz znaleziona została porzucona z zamiarem wyzbycia się własności.
c) Rzeczy o właściwościach powodujących, że ich przechowanie byłoby niemożliwe.
d) Rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broni, amunicji, materiałów wybuchowych albo dowodu osobistego lub paszportu (znalazca winien przekazać do najbliższej jednostki organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje). Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.
e) Rzeczy, jeśli nie zostały spełnione warunki właściwości terytorialnej biura, tzn. rzecz nie została znaleziona w granicach administracyjnych Powiatu Braniewskiego lub Powiat Braniewski nie jest miejscem zamieszkania znalazcy.
f) Zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.
g) Biuro odmawia znalazcy przyjęcie rzeczy znalezionej w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, która winna być oddana właściwemu zarządcy.

3. Wezwanie do odbioru:

a) W przypadku braku możliwości ustalenia danych osobowych osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, Starosta Braniewski występuje do organu prowadzonego właściwą ewidencję, rejestr lub zbiór danych o udzielenie informacji umożliwiających ustalenie tego adresu oraz prowadzi poszukiwania właścicieli poprzez zamieszkanie.
b) Wezwania na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Braniewie umieszcza się na okres 1 roku licząc od dnia znalezienia rzeczy.
c) Wezwania znajdują się także na stronie internetowej BIP Powiatu Braniewskiego www.bip.powiat-braniewo.pl w zakładce Biuro Rzeczy Znalezionych.
d) W przypadku gdy rzecz znaleziona przekroczy równowartość 5.000,00 zł, dodatkowo stosuje się ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

FORMULARZE DO POBRANIA:

a) Protokół przyjęcia rzeczy znalezionej / odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy
b) Poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy / znalezienia oraz przyjęcia rzeczy
c) Wezwanie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy znalezionej 3 druki.
d) Zaświadczenie o upływie terminu przechowania rzeczy i wydaniu rzeczy.
e) Informacja o zgłoszeniu żądania znaleźnego przez znalazcę.
f) Informacja o wydaniu rzeczy znalezionej osobie uprawnionej.

 

Załączniki

Powiadom znajomego