W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektoniczno - Budowlany

1. Podstawa prawna

Art. 40 ust. 4 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Art. 39.1 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia na rzecz innego podmiotu wymaga uzyskania decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia.

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia można składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie pok.213 w godz. 7:00 - 15:00,tel.55644 02 04, fax:55644 02 05 lub przesłać pocztą na adres Starostwa lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem 

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl

3. Podmiot składający wniosek

Wniosek składa nowy inwestor wnioskujący o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia.

Inwestorem może być:

osoba fizyczna
osoba prawna
jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej).
Inwestor może działać przez pełnomocnika.4. Zawartość wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

nowego inwestora (w tym danych do korespondencji)
pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
dotychczasowego inwestora (tylko imię i nazwisko lub nazwę) zgłoszenia.
W zakresie danych dotyczących zgłoszenia należy podać:

rodzaj robót objętych zgłoszeniem
zakres robót objętych zgłoszeniem
datę złożenia zgłoszenia.


5. Załączniki do wniosku.

Do wniosku (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie składa nowy inwestor albo osoba upoważniona do złożenia takiego oświadczenia w imieniu inwestora. 

Ponadto należy dołączyć:

-oświadczenie o przejęciu warunków zawartych w zgłoszeniu
-pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) – jeżeli nowy inwestor działa przez pełnomocnika
-potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
-zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana (zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte zgłoszeniem po dokonaniu zgłoszenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia).

6. Termin na złożenie wniosku

Wniosek składa się przed terminem przejęcia obowiązków dotychczasowego inwestora przez nowego inwestora.

7. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ

Niezwłocznie (art. 35 § 2 K.p.a.).

8. Opłaty przy wniosku
Decyzja o przeniesieniu na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo budowlane podlega opłacie skarbowej wynoszącej 90 zł (tabela Część I pkt 11a ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Decyzja o przeniesieniu na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego innych robót budowlanych niż wymienione powyżej podlega opłacie skarbowej wynoszącej 10 zł (tabela Część I pkt 53 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem decyzji dotyczącej budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).

Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę urzędu.

9.Informacje o trybie odwoławczym

  Od decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia,     wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Braniewskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

10. Postać postępowania w sprawie wniosku w postaci elektronicznej

Złożenie wniosku w postaci elektronicznej nie przesądza, że dalsza korespondencja między inwestorem (jego pełnomocnikiem) i organem będzie odbywać się w postaci elektronicznej.

Inwestor (jego pełnomocnik) składając wniosek w postaci elektronicznej będzie decydował, czy wyraża zgodę na doręczenie korespondencji w tej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli przy wypełnianiu wniosku takiej zgody nie wyrazi, dalsza korespondencja będzie odbywać się w postaci papierowej.

11. Wzór wniosku w postaci elektronicznej
Wzór wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia w postaci elektronicznej (ePB-11) stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu można złożyć elektronicznie za pośrednictwem

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

W przypadku wypełnienia w generatorze danych dotyczących wniosku będzie można wydrukować, pobrać lub wysłać do właściwego organu wniosek, który będzie zgodny z tym wzorem.Załączniki

Powiadom znajomego