W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy (PB-13)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektoniczno - Budowlany

1. Podstawa prawna

Art. 45a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

2. Obowiązki kierownika budowy (ar. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlane)
Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany:
-zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki (w przypadku braku obowiązku ustanowienia kierownika budowy spełnienie obowiązku zabezpieczenia terenu budowy lub rozbiórki należy do inwestora)
-potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany - projektu technicznego, z wyjątkiem budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy, a także obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa
-umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu:
a) tablicę informacyjną oraz

b) ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - w przypadku budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników lub przewidywany zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni,

z wyjątkiem budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy; obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa, a także obiektów liniowych.
Jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami, organ administracji architektoniczno-budowlanej na wniosek Inwestora może wyłączyć konieczność stosowania powyższych obowiązków.

Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu niektórych obowiązków kierownika budowy można składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie pok.213 w godz.7:00 - 15:00, tel.55 644 02 02,fax: 55 644 02 05 lub przesłać pocztą na adres Starostwa lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem linku podanego w pkt.10.

3. Podmiot składający wniosek
Wniosek składa inwestor.


4. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku
Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej.


5. Zawartość wniosku
W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:
-inwestora (w tym danych do korespondencji)
-pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia (będących podstawą rozpoczęcia budowy)
-planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego)
W zakresie danych dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę należy podać:

datę wydania decyzji
nr i znak decyzji
nazwę zamierzenia budowlanego objętego decyzją
W zakresie danych dotyczących zgłoszenia należy podać:

rodzaj robót objętych zgłoszeniem
zakres robót objętych zgłoszeniem
datę złożenia zgłoszenia
Wniosek o wyłączenie stosowania przepisów art. 45a ust 1 ustawy Prawo budowlane należy uzasadnić, poprzez wskazanie stopnia skomplikowania robót budowlanych lub innych ważnych względów.

6. Załączniki do wniosku
-pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
-potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych (np. brak podpisu, pełnomocnictwa) organ wezwie wnoszącego podanie, do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

7. Termin na złożenie wniosku

Wniosek składa się przed rozpoczęciem budowy. Zgodnie z art. 93 pkt 4 ustawy Prawo budowlane przystąpienie lub prowadzenie robót budowlanych z naruszeniem wymogów art. 45a zagrożone jest karą grzywny. Odpowiedzialność ponosił będzie kierownik budowy albo inwestor.

8. Termin na rozpatrzenie wniosku przez organ
Organ ma miesiąc na wydanie decyzji o wyłączenie stosowania przepisów art. 45a ust 1 ustawy Prawo budowlane, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej − dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 K.p.a.).

W powyższym terminie organ może wydać decyzję o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami lub odmowie wyłączenia stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlane (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

9. Opłaty przy wniosku
Złożenie wniosku o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlane nie wymaga wnoszenia żadnych opłat.

Wyjątkiem jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli wniosek składa pełnomocnik).

Opłaty nie można dokonać w postaci elektronicznej za pomocą generatora wniosków.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Burmistrz Miasta Braniewo.

10. Wzór wniosku o wydanie decyzji o wyłączenie stosowania przepisów art. 45a ust 1 ustawy Prawo budowlane

Wzór wniosku o wydanie decyzji o wyłączenie stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlane (PB-13) stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane. Wniosek można złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego lub pocztą na adres Starostwa lub elektronicznie za pośrednictwem

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Załączniki

Powiadom znajomego