W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektoniczno - Budowlany

Nazwa usługi:

 Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego inwestora

Podstawa prawna:

  • art. 40 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo  budowlane
  • art.39.1 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego

Potrzebne dokumenty:

 Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę powinien zawierać:

  • dane identyfikacyjne nowego inwestora (imię, nazwisko lub nazwa, adres)
  • w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa dane identyfikacyjne pełnomocnika (imię, nazwisko lub nazwa, adres)
  • nr pozwolenia, data wydania, znak sprawy
  • dane identyfikacyjne inwestycji (nazwa i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów, lokalizacja – nr działki, nr lub nazwa obrębu, gmina)
  • dane identyfikacyjne dotychczasowego inwestora (imię, nazwisko lub nazwa, adres)

Do wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę należy dołączyć:

  • oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (dotyczy nowego inwestora)
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody dotychczasowego inwestora na przeniesienie decyzji ( zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana,jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości,objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę)
  • oświadczenie o przyjęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę (dotyczy inwestora, na rzecz którego nastąpi przeniesienie decyzji)
  • do wglądu dziennik budowy, jeżeli od rozpoczęcia budowy minęły 3 lata
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej lub podstawę prawną zwolnienia z zapłaty opłaty skarbowej
  • oryginał lub uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Opłata skarbowa:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku:

  • wysokość opłaty skarbowej 90 zł zgodnie z częścią I pkt 11 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  • nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)

Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Starostwo Powiatowe w Braniewie,ul. Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo  Wydział Architektoniczno-Budowlany, II piętro, pok. 308, tel. 55 644-02-30 (naczelnik wydziału), 55 644-02-31 do 33,  w godz. 7:00 – 15:00

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie pok. 213, w godz. 7:00 – 15:00, tel. 55 644-02-04, fax: 55 644-02-05 lub przesłać pocztą na ww. adres Starostwa lub elektronicznie za pośrednictwem

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#gunb epb 6 przeniesienie pozwolenie budowa

Czas realizacji usługi:

 • organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego)
 • do 65 dni od dnia złożenia wniosku – nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 ustawy Prawo budowlane)


Informacje o trybie odwoławczym:

Od decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Braniewskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Załączniki

Powiadom znajomego