W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o masie powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie zgodnie z art. 180a ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z eksploatowaniem instalacji

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Nazwa usługi:

Udzielenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie w związku z eksploatowaniem instalacji.

Podstawa prawna:

 • Art. 180 pkt 3, art. 180a, art. 183 ust. 1, art. 184, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami).

Potrzebne dokumenty:

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zgodnie z art. 184 ust. 2, ust. 2b, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

  1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
  2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
  3. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
  4. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
  5. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
  6. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów;
  7. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

   7a) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;
  8. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
  9. informację o tytule prawnym do instalacji;
  10. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
  11. ocenę stanu technicznego instalacji;
  12. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
  13. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
  14. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska (mających wpływ na rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów);
  15. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
  16. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
   16a) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
  17. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
  18. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
   18a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
   18b) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;
  19.  czas, na jaki wydane ma być pozwolenie („Art. 188. 1. Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat, z wyjątkiem pozwolenia zintegrowanego, które jest wydawane na czas nieoznaczony.”).

Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska:

  1. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
  2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
  3. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
  4. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;
  5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
  6. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;
  7. postęp naukowo-techniczny.

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć następujące dokumenty (potwierdzone za zgodność z oryginałem):

  1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
  2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
  3. kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wraz z kopią załączników, o ile taka decyzja była wymagana, albo kopię takiej decyzji, jeżeli została wydana, w przypadku, o którym mowa w ust. 3;
  4. dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą magazynowane odpady;
  5. oświadczenie czy wnioskodawca jest mikro, małym, średnim czy dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
  6. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  7. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Wysokość opłat:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zmianami) na podstawie załącznika cz. III, pkt 40 pobiera się opłatę skarbową za pozwolenie na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska:

  1. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z zastrzeżeniem pkt 2 - 2011.00 zł,
  2. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506,00 zł,
  3. pozostałe - 506.00 zł.

Wpłata na konto Urzędu Miasta w Braniewie


Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie, pokój 213, ul. Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Braniewie, 
pokój 410, tel. 55 644 02 27, w godz. 7.00 - 15.00.

Czas realizacji usługi:

do 30 dni, w sprawach skomplikowanych do 60 dni (zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Informacje o trybie odwoławczym:

Zgodnie z art. 127 § 2 oraz 129 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, ul. Związku Jaszczurczego 14A, za pośrednictwem Starosty Braniewskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Powiadom znajomego