W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr 245/20

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w tym przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego oraz w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego
na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920) w zw. z art. 15 ust. 2 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca

Uchwała Nr 245/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w tym przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego oraz w sprawie powierzenia czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920) w zw. z art. 15 ust. 2 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa jednostce organizacyjnej Powiatu Braniewskiego – Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, zwanej dalej upoważnionym, do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w tym dokonywania w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
§ 2. 1. W związku z tym powierza się Pani Małgorzacie Dunajskiej - Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie podejmowanie określonych w niniejszej uchwale czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego w  postępowaniach przetargowych przygotowywanych i przeprowadzanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. 
2. Upoważnienie jest udzielone na czas przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i nie obejmuje ono możliwości ustanowienia dalszych pełnomocników.    
§ 3. W  ramach niniejszego powierzenia upoważniony ma prawo do podejmowania następujących zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego czynności:
1) określenia trybu zamówienia publicznego,
2) powołania komisji przetargowej i dokonywania zmian w jej składzie a także określenie organizacji, 
 składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej,
3) powołania biegłych,
4) zatwierdzanie poniższych dokumentów postępowania: 
- ogłoszenie o zamówieniu i zmiany w jego treści, 
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia i zmiany w jej treści,
- odpowiedź na zapytania,
-  wezwanie do wyjaśnienia treści oferty, 
- wezwanie do uzupełnienia dokumentów składanych w ramach oferty,
- wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny,
- dokument ustalający wartość zamówienia, 
- zaproszenie do negocjacji w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz negocjacji bez ogłoszenia,
- ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy i zmiany w jego treści, 
- protokołu postępowania,
- odpowiedź na odwołanie.
5) prowadzenie negocjacji w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji 
bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i  zapytania o cenę, a także prowadzenia dialogu w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego,  
6) wyłączenie z postępowania osób wykonujących w nim czynności, 
7) określania zakresu obowiązków osób wykonujących czynności w postępowaniu w przypadku nie 
powołania komisji przetargowej,
8) wykluczenie wykonawcy,
9) odrzucenie oferty,
10) wybór najkorzystniejszej oferty,
11) unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.      
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiadom znajomego