W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr 267/20

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.
na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały nr IX/85/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Braniewskiego
status uchwały obowiązująca
 

                                                    Uchwała Nr 267/20
                                          Zarządu Powiatu Braniewskiego
                                            z dnia  30  września 2020 roku


w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie § 1 ust. 2 Uchwały nr IX/85/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 
27 czerwca 2011 roku w sprawie  trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Braniewskiego  Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

 § 1. W celu opracowania projektu uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok przyjmuje się następujące wskaźniki ekonomiczne:
1. Dochody własne, z wyjątkiem dochodów z tytułu sprzedaży mienia, planuje się na poziomie 101,8 % przewidywanego wykonania 2020 roku.
2.  Wydatki bieżące mające charakter stały, związane z zakupem materiałów i usług planuje się na poziomie 100 % przewidywanego wykonania 2020 roku. W planowanych wydatkach bieżących nie należy uwzględniać wydatków jednorazowych, na które jednostki otrzymały dodatkowe środki w ciągu roku budżetowego.
3. Wynagrodzenia pracowników  jednostek organizacyjnych powiatu, z wyjątkiem pracowników podlegających przepisom ustawy  Karta Nauczyciela oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,  planuje się na poziomie 100,0 % wynagrodzeń tych pracowników na dzień 30 września 2020 roku z uwzględnieniem zmian związanych z wypłatą nagród jubileuszowych , odpraw emerytalnych oraz ze zmianami związanymi ze wzrostem najniższego wynagrodzenia . 
4. Wynagrodzenia pracowników podlegających przepisom ustawy Karta Nauczyciela planuje  się na poziomie ustalonym na dzień 01 października 2020 roku, z uwzględnieniem   przepisów ustawy Karta Nauczyciela i  zatwierdzonych planów organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021.

§ 2. 1. Jednostki organizacyjne powiatu opracowują propozycje planów finansowych obejmujących dochody  i wydatki  planowane na 2021 rok na  formularzach   planistycznych według wzorów:

a) Nr 1 – propozycja planu dochodów na 2021 rok,

b) Nr 2 – propozycja planu wydatków na 2021 rok,

c) Nr 2a – propozycje  planu wynagrodzeń na 2021 rok,

d) Nr 3 - zestawienie planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych  wraz z montażem finansowym  przedsięwzięć,

e) Nr 4 - planowane wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności

2. Część tabelaryczną należy bezwzględnie  uzupełnić o część opisową zawierającą informacje dotyczące:

a) w zakresie dochodów – wskazanie źródeł ich uzyskania oraz  szczegółowe uzasadnienie  wraz z podaniem przyczyn powodujących ich wzrost lub spadek ( np. zmiana stawek, wprowadzenie świadczenia dodatkowych usług itp.).  

b)W zakresie wydatków :  
-  przy kalkulacji funduszu wynagrodzeń proszę o uwzględnienie wydatków i dochodów    
uzyskiwanych z tytułu zatrudnienia pracowników, których płace są refundowane tylko na okres trwania dotychczas zawartych umów.
Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych na 2021 rok powinien być stan zatrudnienia zgodny ze statutem lub regulaminami organizacyjnymi jednostek.
-  w zakresie wydatków rzeczowych informacja powinna obejmować rodzaje tych           
wydatków  wraz z podaniem czynników, które spowodowały ewentualną zmianę  trendu - wzrostu lub spadku tych wydatków. 

c)  w zakresie wydatków inwestycyjnych – w informacji należy  wymienić poszczególne rodzaje  inwestycji z omówieniem poszczególnych pozycji wykazu.

W propozycjach do planu nie należy uwzględniać ewentualnych zmian organizacyjnych w roku szkolnym 2021/2022.

 
3. Przy opracowywaniu propozycji, o których mowa w pkt. 1, należy uwzględnić:

1) istniejącą na dzień 30 września 2020 roku sieć jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu powiatu, z uwzględnieniem jednostek przewidzianych do uruchomienia (przejęcia), połączenia  bądź likwidacji po tym dniu,

2)zadania wykonywane przez powiat, nałożone na samorząd powiatowy wg stanu prawnego na dzień 30 września 2020 roku, z uwzględnieniem zmian polegających na ograniczeniu bądź rozszerzeniu zakresu tych zadań planowanych po tym dniu,

3) zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2020 roku z uwzględnieniem planowanych (do końca 2020 roku i w roku 2021) zmian w stanie zatrudnienia, przy czym planowany wzrost zatrudnienia wymaga szczegółowego uzasadnienia do propozycji;

4) przewidywane wykonanie planu wydatków w 2020 roku, jako bazę wyjściową do planu na 2021 rok, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących należy wyłączyć przyznane w 2020 roku zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończone w roku 2020 (nie wymagające kontynuacji w roku 2021);

5) zasadę, że poziom wydatków bieżących w 2021 r. na działalność jednostek budżetowych oraz na zadania powiatu realizowane przez wydziały (komórki równorzędne) Starostwa Powiatowego, nie przekroczy 100% kwoty przewidywanego wykonania wydatków zaplanowanych na rok 2020 (ustalonej z zachowaniem zasad zawartych w pkt. 1). 

6) wymogi  art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,   poprzez racjonalizację planowanych wydatków – ograniczenie wydatków bieżących do wydatków obligatoryjnych, zachowaniu zasady  celowości i oszczędności zdefiniowanej w art. 44 ustawy o finansach publicznych.

Jednocześnie w kalkulacji należy przyjąć aktualny na dzień 30 września br. poziom cen (stawek, taryf, opłat), z uwzględnieniem posiadanych informacji o podwyżkach tych cen w 2021 roku 

4. Przy planowaniu przedsięwzięć kontynuowanych, należy zachować zgodność kwot, terminów i nomenklatury zadań z przedsięwzięciami zgłoszonymi i ujętymi w załącznikach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Braniewskiego na lata 2020-2028 (zwanej dalej WPF)

5. Przy zgłaszaniu przedsięwzięć rozpoczynanych w roku 2021 planowanych do realizacji przez  powiat należy: 

1)  oszacować całkowite nakłady planowane do poniesienia na te zadania z podaniem kwot planowanych wydatków w poszczególnych latach trwania przedsięwzięcia,

2) podać informację o możliwych do uzyskania źródłach współfinansowania, w tym o udziale w finansowaniu przedsięwzięcia ewentualnych partnerów

3)  szczegółowo uzasadnić konieczności realizacji przedsięwzięcia.

Przy wyborze przedsięwzięć rozpoczynanych priorytetowo zostaną potraktowane te z nich, które będą mogły uzyskać dofinansowywanie ze środków zewnętrznych oraz na które jest opracowywana wstępna dokumentacja projektowa, bądź wynikają z innych, przedłożonych Zarządowi Powiatu lub instytucji zatwierdzającej  wniosków, dokumentów.

§ 3.Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, służb straży i inspektoratów do złożenia w siedzibie Zarządu Powiatu propozycji do projektów planów finansowych na rok 2020 w terminie do 15 października 2020 roku.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego