W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr XXI/159/20

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/306/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 9 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Braniewskiego
na podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. poz.5135

Uchwała Nr XXI/159/20
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 listopada 2020 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/306/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dni 9 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala co następuje:

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr XL/306/18 Rady Powiatu Braniewskiego z dni 9 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Braniewskiego wprowadza się następujące zmiany:
1. §5 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
”O sesji zawiadamia się wszystkich radnych co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie powinno zawierać: miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji, do zawiadomienia dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał, z zastrzeżeniem ust. 7.”
2. §5 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
”Materiały na sesję, w szczególności projekty uchwał, doręcza się na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem sesji, z tym że materiały na sesje, których przedmiotem jest uchwalenie budżetu Powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, doręcza się radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem sesji, z zastrzeżeniem ust. 7.”
3. W §5 po ust. 6 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu:
”Materiały związane z wykonywaniem mandatu radnego, w tym zawiadomienia o sesji, porządek obrad sesji, projekty uchwał oraz wszelkie inne materiały, przekazuje się radnym:
1) w formie papierowej za poświadczeniem odbioru albo
2) drogą elektroniczną z wykorzystaniem sieci Internet, po pisemnym wyrażeniu zgody przez radnego na taką formę doręczeń, w takim przypadku uznaje się że materiały przekazane drogą elektroniczną są doręczone w dniu, w którym wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że radny mógł zapoznać się z ich treścią (ta forma doręczenia nie dotyczy pierwszej sesji Rady Powiatu). ”
4.  Po §29 wprowadza się §29a o następującym brzmieniu:
„Do doręczania materiałów na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz innych komisji Rady Powiatu Braniewskiego stosuje się odpowiednio §5 ust. 7 niniejszego Statutu.”
5. §37 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Do zadań Starosty, w zakresie organizowania pracy Zarządu Powiatu, należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektu porządku obrad Zarządu Powiatu,
2) określanie czasu i miejsca posiedzenia Zarządu Powiatu,
3) przygotowywanie materiałów do projektowanego porządku obrad,
4) zapewnienie obsługi posiedzenia Zarządu Powiatu.
2. Do doręczania materiałów na posiedzenie Zarządu Powiatu stosuje się odpowiednio §5 ust. 7 niniejszego Statutu.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego