W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr 685/23

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie określenia formy sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych przekazywanych przez kierowników jednostek budżetowych oraz ustalenia ich obiegu i kontroli.
na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.), § 10 i 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 144, z późn.zm.), § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 652) , Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
 Uchwała Nr 685/23
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 24 maja 2023 r.


w sprawie określenia formy sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych przekazywanych przez kierowników jednostek budżetowych  oraz ustalenia ich  obiegu i kontroli.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, ze zm.), § 10 i 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 144, z późn.zm.), § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 652) , Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Sprawozdania sporządzane na podstawie: 
1) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, 
2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, kierownicy jednostek budżetowych przekazują Zarządowi Powiatu Braniewskiego  w terminach określonych ww. rozporządzeniami, sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym kierownika jednostki oraz głównego księgowego.

§ 2. 1. Jednostkowe sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych są przekazywane przez jednostki budżetowe , z wyłączeniem sprawozdań jednostkowych przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Braniewie, w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji SJO BeSTI@ na elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP Starostwa Powiatowego w Braniewie. wykorzystując usługę „pismo ogólne do podmiotu publicznego.”.

Adres skrytki  /m98k61msum/skrytka

Sprawozdania powinny mieć formę plików .xml. 

Nazwa pliku zawierającego sprawozdania powinna zawierać m.in. symbol sprawozdania , okres sprawozdawczy, kod terytorialny oraz nazwę jednostki.

Wysłanie dokumentów na elektroniczną skrzynkę podawczą zapewnia uzyskanie urzędowego poświadczenia odbioru. 

2. Sprawozdania jednostkowe Starostwa Powiatowego w Braniewie / urzędu - jednostki budżetowej i Organu/ są sporządzane w systemie GRAVIS oraz importowane bezpośrednio do systemu BESTIA w terminach określonych rozporządzeniem, gdzie są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym kierownika jednostki i skarbnika.

3. Zobowiązuje się wszystkie jednostki budżetowe Powiatu Braniewskiego do przekazywania dodatkowej informacji sporządzanej według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. Dodatkowa informacja do sprawozdań przekazywana jest w terminie przekazywania jednostkowych sprawozdań budżetowych .

§ 3. W przypadku braku możliwości terminowego przekazywania sprawozdań przez elektroniczną skrzynkę podawczą , spowodowanego nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego sprawozdania należy przekazać e mailem na adres: finanse@powiat-braniewo.pl oraz najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po usunięciu awarii przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej na e -PUAP

§ 4. 1. Jednostkowe sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych wraz informacją dodatkową sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej podlegają kontroli formalno – rachunkowej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Braniewie

2. Wyznaczony pracownik Wydziału Finansów zobowiązany jest dokonać kontroli przedłożonych sprawozdań pod względem formalno –rachunkowym. Kontrola formalno-rachunkowa polega na sprawdzeniu m.in. :

1) poprawności sporządzenia sprawozdania na właściwym druku;
2) poprawności wypełnienia sprawozdania w odpowiedniej szczegółowości;
3) poprawności kompletności sprawozdania, 
4) poprawności złożenia na każdym formularzu sprawozdania podpisów;
5) poprawności umieszczenia na sprawozdaniu nazwy i adresu jednostki sprawozdawczej;
6) poprawności umieszczenia na sprawozdaniu numeru regonu jednostki sprawozdawczej;
7) poprawności daty sporządzenia sprawozdania;
8) poprawności użytej w sprawozdaniu klasyfikacji budżetowej;
9) poprawności rachunkowej danych zgodnie z regułami określonymi na poszczególnych formularzach sprawozdawczych;

3. Po dokonaniu kontroli sprawozdania, o których mowa w ust. 1 osoba sprawdzająca zobowiązana jest do stwierdzenia tego faktu poprzez przystawienie na wydruku  otrzymanego pisma ogólnego zawierającego wykaz otrzymanych sprawozdań pieczęci  o treści „ Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym Data.........Podpis” 

Podpisy osób sprawdzających sprawozdanie jednostkowe składa się odręcznie w sposób czytelny lub poprzez złożenie parafy pod pieczątką.

4. Za merytoryczną zawartość sprawozdania jednostkowego  tj. za jego rzetelność, kompletność zdarzeń oraz zgodność z księgami rachunkowymi, odpowiada jednostka je sporządzająca

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości formalno-rachunkowych i merytorycznych, ujawnionych w kontrolowanym sprawozdaniu pracownik Wydziału Finansów informuje jednostkę o zaistniałych nieprawidłowościach oraz dokonuje zapisu  o rodzaju nieprawidłowości, osobie, z którą się kontaktował oraz o dacie kontaktu.

6. Błędne dane wykazane w sprawozdaniu kierownicy jednostek korygują poprzez złożenie korekty sprawozdania.  Kierownicy jednostek zobowiązani są usunąć nieprawidłowości przed włączeniem danych ze sprawozdania do sprawozdania zbiorczego lub łącznego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Braniewskiego oraz Skarbnikowi Powiatu. 

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr 212/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia formy sprawozdań budżetowych przekazywanych przez kierowników jednostek budżetowych  oraz ustalenia obiegu i kontroli sprawozdań budżetowych .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załączniki

Powiadom znajomego