W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr XLVI/313/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/283/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego
na podstawie art. 3e ust. 1, 2 pkt 2 lit. b, 3 i 10 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:
status uchwały uchylona
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 4148
Uchwała Nr XLVI/313/23
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 22 czerwca 2023 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/283/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego

Na podstawie art. 3e ust. 1, 2 pkt 2 lit. b, 3 i 10 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego, którego treść określa Załącznik do Uchwały Nr XLII/283/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego, dokonuje się następujących zmian:
1) § 1 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3) Przewodniczącym obrad - należy przez to rozumieć stosownie do szczegółowych zapisów Statutu prowadzących obrady: Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego, Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego oraz najstarszego wiekiem Radnego Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego”,
2) w § 2 po pkt. 6 dodaje się pkt. 7, 8, 9, 10 i 11 o następującej treści:
„7) podejmowanie działań na rzecz zaspokojenia potrzeb i oczekiwań młodzieży,
8) promocja kultury, w szczególności tworzonej przez młodzież i adresowanej do młodzieży,
9) działanie na rzecz obrony praw i godności ucznia,
10) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
11) nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami pozarządowymi.”.
3) w § 3 ust. 1 po pkt. 7 dodaje się pkt. 8, 9 i 10 o następującej treści:
„8) reprezentowanie interesów młodzieży Powiatu Braniewskiego wobec instytucji zewnętrznych,
9) obejmowanie patronatem wydarzeń organizowanych przez młodzież lub z udziałem młodzieży
10) zgłaszanie instytucjom zewnętrznym wniosków o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej młodzieży.”.
4) w § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 2 o następującej treści:
„2. Radny ma obowiązek przestrzegania Statutu oraz brania czynnego udziału w pracach Rady.”,
5) § 4 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Kadencja Rady trwa 2 lata i jest liczona od dnia pierwszej sesji Rady.”,
6) § 6 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:
„8. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego oraz niewybrania w jego miejsce osoby do pełnienia tej funkcji nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia przyjęcia rezygnacji albo od dnia odwołania, sesję Rady w celu wyboru Przewodniczącego zwołuje Starosta Braniewski. Do momentu wyłonienia Przewodniczącego, sesję Rady prowadzi Wiceprzewodniczący, a w razie jego braku lub nieobecności, najstarszy wiekiem Radny, który wyrazi na to zgodę.”,
7) § 8 skreśla się,
8) § 9 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Młodzieżowa Rada obraduje na sesjach:
1) zwyczajnych – odbywających się nie rzadziej niż raz na 4 miesiące,
2) nadzwyczajnych – zawołanych przez Przewodniczącego na wniosek minimum 5 Radnych, na dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Pierwszą sesję Rady zwołuje Starosta Braniewski w ciągu 30 dni od otrzymania protokołów z wyborów Radnych ze wszystkich okręgów wyborczych.
3. O sesji zawiadamia się Radnych, co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji, za pomocą poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Radnego. Termin ten nie dotyczy sesji, o których mowa w ust. 1 pkt. 2.
4. Zawiadomienie o sesji powinno zawierać:
1) miejsce, dzień, godzinę sesji,
2) załączony porządek obrad wraz z projektami uchwał.
5. Przewodniczący ustala listę osób zaproszonych na sesję.
6. Sesje Rady odbywają się na sali sesyjnej Starostwa.
7. Sesje Rady odbywają się w dni powszednie, w dniach i okresach, w których prowadzone są zajęcia szkolne w szkołach, za wyjątkiem sesji, o której mowa w ust. 1 pkt. 2.”,
9) § 37 ust. 2 pkt. 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„7) analiza przygotowywanych na sesje Rady dokumentów, w tym uchwał, z punktu widzenia ich zgodności z prawem”,
10) § 39 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie jego nadania.
2. Rada może wystąpić do Rady Powiatu Braniewskiego z wnioskiem o zmianę Statutu.
3. W przypadku gdy wybory przeprowadzane na podstawie § 26 ust. 1 nie wyłoniły wymaganej wg § 27 ust. 2 liczby Radnych, nie powołuje się Rady i jej nowa kadencja nie rozpoczyna się. W takim przypadku Rada Powiatu Braniewskiego na wniosek Starosty Braniewskiego rozpatruje na najbliższej sesji kwestię uchylenia Uchwały Nr XLII/283/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego, a w przypadku nie uchylenia tej uchwały, Starosta Braniewski ponownie zarządza wybory do Rady.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Braniewskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, za wyjątkiem § 1 pkt. 5, który ma moc obowiązującą od kolejnej kadencji Młodzieżowej Rady Powiatu Braniewskiego.

 

 
 

 

 

 

 
Powiadom znajomego