Uchwała Nr 243/20
Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia 21 lipca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2020.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.920 ) , art.257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) oraz art.15 zn pkt.1 i 2, ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych /Dz.U. z 2020 roku poz.374 z późn.zm./ Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XIII/112/19  Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30  grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2020 , poprzez:
§ 1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu  o kwotę 315.215,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 67.144.430,32 zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości  62.957.868,32 zł, w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na 
realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 2.077.524,00 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości  4.186.562,00 zł w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na 
realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 2.740.391,00 zł,

§ 2.1.Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 315.215,57  zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2.
Wydatki po zmianach wynoszą  71.284.048,32 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą  61.744.508,32 zł,  w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35.334.415,11 zł,
b) na realizację zadań statutowych –17.127.389,21 zł,
c) dotacje na zadania bieżące –  2.621.941,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych –  3.289.267,00 zł, 
e) wydatki na obsługę długu powiatu – 330.000,00 zł,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –  3.041.496,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków 2.793.720,00 zł.
2) wydatki majątkowe wynoszą  9.539.540,00zł, w tym :
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2020 rok – 8.286.540,00 zł, 
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –3.325.164,00 zł , w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków  2.757.166 zł.
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości  1.143.000,00 zł.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach  otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 3 do niniejszej uchwały,
 
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i  
Funduszy Spójności oraz pozostałe  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą  6.366.660,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w siedzibie Zarządu Powiatu oraz w siedzibach miast i gmin Powiatu Braniewskiego.Załączniki:

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 243/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 21 lipca 2020 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 243/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 21 lipca 2020 roku
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 243/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 21 lipca 2020 roku
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 243/20 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 21 lipca 2020 roku