W załączeniu publikujemy wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
nr 46/2, obręb 8, miasto Frombork.Załączniki:

Wykaz dot. działki nr 46-2, obr.8, m. Frombork