Uchwała Nr XXIX/218/21
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 30 listopada 2021 roku


w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Braniewskiego do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów - Szlak Świętej Warmii

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. f oraz art. 75 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu Braniewskiego do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów - Szlak Świętej Warmii z siedzibą w Olsztynie – zwanego dalej Stowarzyszeniem.

§ 2. Projekt Statutu Stowarzyszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Na przedstawiciela Powiatu Braniewskiego na zebraniu założycielskim oraz walnym zebraniu członków Stowarzyszenia wyznacza się Starostę Braniewskiego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Braniewskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 Załączniki: