W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektoniczno - Budowlany

Nazwa usługi:

I - Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę

II - Udzielenie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Podstawa prawna:

 • art. 71 ust.2 w związku z ust.2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane
 • art. 32, art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo  budowlane
 • art. 39.1 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-  Kodeks postępowania administracyjnego

Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

I - Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, nie objętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę:

W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.


Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
  2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
  3. oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  4. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  5. w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 - ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
  6. w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.
   W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

  • wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
  • narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • może spowodować niedopuszczalne:
   • zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
   • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
   • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
   • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:

  • objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę - rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • objętych obowiązkiem zgłoszenia - do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2-4 ustawy prawo budowlane.

Dokonanie zgłoszenia po zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części nie wywołuje skutków prawnych.


II - Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

Wniosek o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania powinien zawierać:

  • dane identyfikacyjne inwestora (imię, nazwisko lub nazwa, adres)
  • dane identyfikacyjne inwestycji (dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, lokalizacja – nr działki, nr lub nazwa obrębu, gmina)
  • w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa dane identyfikacyjne pełnomocnika (imię, nazwisko lub nazwa, adres)

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

  • trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczenia, o których mowa w art.12 ust.7, aktualnym na dzień opracowania projektu
  • oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej lub podstawę prawną zwolnienia z opłaty skarbowej
  • oryginał lub uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Opłata skarbowa:

 1. Nie podlega opłacie skarbowej zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę
 2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
  • wysokość opłaty skarbowej określa część III ust. 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  • nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)

Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo
Wydział Architektoniczno-Budowlany, II piętro, pok. 308, tel. 55 644-02-30 (naczelnik wydziału), 55 644-02-31 do 33  w godz. 7:00 – 15:00

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie pok. 213, w godz. 7:00 – 15:00, tel. 55 644-02-04, fax: 55 644-02-05 lub przesłać pocztą na adres Starostwa lub elektronicznie za pośrednictwem

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#epb zsu zmiana spos uzytk

Czas realizacji usługi:

 1. Zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji, i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia (art. 71 ust. 4 ustawy Prawo budowlane)
 2. Pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
  • organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego)
  • do 65 dni od dnia złożenia wniosku – nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 ustawy Prawo budowlane)

Informacje o trybie odwoławczym:

Od decyzji wnoszącej sprzeciw do zgłoszenia przysługuje odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Braniewskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Od decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Braniewskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki

Powiadom znajomego