W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Udzielenie pozwolenia na budowę/ zmianę pozwolenia na budowę / pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektoniczno - Budowlany

Nazwa usługi:

Udzielenie pozwolenia na budowę / zmiana pozwolenia na budowę/ wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego/ pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

Podstawa prawna:

 • art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo  budowlane 
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu  budowlanego
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego 
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Potrzebne dokumenty:

Do wniosku o pozwolenie na budowę / zmianę pozwolenia na budowę / o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego / pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego należy załączyć wypełniony :

 • formularz wniosku o pozwolenie na budowę PB-1   lub
 • formularz wniosku o zmianę pozwolenia na budowę PB-7 lub
 • formularz wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego PB-6  lub
 • formularz wniosku o pozwolenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego PB-8  oraz
 • formularz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5

Do wniosku o pozwolenie na budowę/ zmianę pozwolenia na budowę/ wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego / pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego należy dołączyć:

 • trzy egzemplarze ( w postaci papierowej lun jeden egzemplarz w postaci elektronicznej) projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno- budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami , których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów lub 
 •  zgodnie z art.26 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw , w okresie przejściowym tj.do 19 września 2021 r. inwestor może dołączyć projekt opracowany zgodnie z przepisami dotychczasowymi czyli cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczenia, o których mowa w art.12 ust.7, aktualnym na dzień opracowania projektu ( sprawdzenia projektu);
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 •  decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej lub podstawę prawną zwolnienia z opłaty skarbowej;
 • oryginał lub uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa udzielonego osobie działającej w imieniu inwestora;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;
 • inne ( wymagane przepisami prawa)

Opłata skarbowa:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę / zmianę pozwolenia na budowę/ wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego/ pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego :

 • wysokość opłaty skarbowej określa część III ust. 9 i 11 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
 • nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej)

Dokładne określenie miejsca wykonywania usługi:

Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2
Wydział Architektoniczno-Budowlany, II piętro, pokój nr 308, tel. 55 644-02-30 (naczelnik wydziału), 55 644-02-31 do 33  w godz. 7:00 – 15:00

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewie, pok. 213, w godz. 7:00 – 15:00, tel. 55 644-02-04, fax: 55 644-02-05 lub przesłać pocztą na adres starostwa lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#gunb  epb 1 pozwolenie budowa  

lub           https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#epb wyd dec zmiana pozw

lub      https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#epb  ..................

lub     https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#epb tob  pozwolenie  tymczasowy  obiekt

oraz https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#p gunb epb 5 oswiadczenie

Czas realizacji usługi:

 • organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego)
 • do 65 dni od dnia złożenia wniosku – nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 ustawy Prawo budowlane)

Informacje o trybie odwoławczym:

Od decyzji o pozwoleniu na budowę / zmianę pozwolenia na budowę/ o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego / o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego  służy stronom odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Braniewskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Załączniki

Powiadom znajomego