W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr XIX/151/20

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2020
na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.920) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 3450

Uchwała Nr XIX/151/20

Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 13 sierpnia  2020 roku

w sprawie zmian  w budżecie  Powiatu Braniewskiego na  rok 2020.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia  05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.920) a także art.211, art.212,  art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.)  Rada Powiatu  uchwala co następuje:
Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XIII/112/19  Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30  grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2020 , poprzez:

§ 1. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu  o kwotę 419.816,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 66.724.614,32 zł z tego:   
-dochody bieżące w wysokości 62.858.768,32 zł, w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 2.373.936,00 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości  3.865.846,00 zł, w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 2.740.391,00 zł,
§ 2.1 Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 198.661,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2.
Wydatki po zmianach wynoszą  71.482.709,32 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą 61.697.123,32 zł,  w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35.366.695,11 zł,
b)na realizację zadań statutowych –  16.756.020,21 zł,
c)dotacje na zadania bieżące –  2.611.941,00 zł,
d)świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.294.559,00 zł, 
e)wydatki na obsługę długu powiatu – 330.000,00 zł,
f)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –  3.337.908,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków 3.090.132 zł.
2)wydatki majątkowe wynoszą 9.785.586,00 zł, w tym :
a)wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2020 rok – 8.725.586,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
b)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –3.325.164 zł , w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków  2.757.166 zł.
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości  950.000,00 zł.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją :
-zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach  otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 3 do niniejszej uchwały,
-zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą  6.663.072,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.
§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości  4.758.095 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a)z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.404.633 zł,
b)z wolnych środków w wysokości 1.925.250 zł,
c)z kredytu 428.212 zł.
§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości  6.445.595 zł, rozchody w wysokości 1.687.500 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ,  na :
1.finansowanie planowanego deficytu budżetu – 428.212 zł,
2.finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000  zł,
3.spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów  w kwocie 1.687.500 zł.
§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5  niniejszej Uchwały na :
1.finansowanie planowanego deficytu budżetu,
2.finansowanie przejściowego deficytu budżetu ,
3.spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Załączniki

Powiadom znajomego