W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr XXXVII/259/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2022.
na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.528 z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 3024

Uchwała Nr XXXVII/259/22
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 czerwca 2022 roku


w sprawie zmian  w budżecie  Powiatu Braniewskiego na  rok 2022.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia  05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.528 z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm.)  Rada Powiatu  uchwala co następuje:

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXX/227/21  Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2022 :

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu  o kwotę 356.214 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 84.317.452 zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości 63.937.950 zł, w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 1.207.980 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości 20.379.502 zł. w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 -0 zł,

§ 2. 1.Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 356.214 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą  91.927.064 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą 62.734.209 zł,  w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 39.300.924 zł,
b) na realizację zadań statutowych –  15.456.756 zł,
c) dotacje na zadania bieżące –  3.081.215 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.933.847 zł, 
e) wydatki na obsługę długu powiatu – 350.000 zł,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –  1.611.467 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 1.504.024 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą 29.192.855 zł, w tym :
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2022 rok – 28.175.855 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –0 zł 
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości  867.000 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:
- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 3 do niniejszej uchwały,
- z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały, 

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą  1.611.467 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody oraz wydatki  finansowane z tytułu  środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w oparciu o Ustawę z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2020 r. poz.568 z późn. zm./ i Uchwałę Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego /t.j. M.P. z 2022 r.poz.22 /

1)      dochody w wysokości 0 zł,
2)      wydatki w wysokości 2.198.047 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego