W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr XL/270/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2022.
na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1526 ) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 4596
Uchwała Nr XL/270/22 
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 28  października 2022 roku


w sprawie zmian  w budżecie  Powiatu Braniewskiego na  rok 2022.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia  05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1526 ) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.)  Rada Powiatu  uchwala co następuje:
Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXX/227/21  Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2022 :

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 4.888.751,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 85.970.478,86 zł z tego:   

-dochody bieżące w wysokości 71.391.495,86 zł, w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 1.273.027 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości 14.578.983 zł. w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 61.866 zł,

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 588.751,50 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2.
Wydatki po zmianach wynoszą  89.280.090,86 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą 64.472.486,86 zł,  w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 39.822.906,33 zł,
b) na realizację zadań statutowych –  16.352.009,53 zł,
c) dotacje na zadania bieżące –  3.107.885 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.928.172 zł, 
e) wydatki na obsługę długu powiatu – 585.000,00 zł,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –  1.676.514 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 1.569.071 zł.
2) wydatki majątkowe wynoszą 24.807.604 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2022 rok – 23.813.604 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –61.866 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 61.866 zł. 
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości  844.000,00 zł.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą  1.738.380 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.309.612 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.348.708 zł,
b) rozliczenia środków określonych wart.5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  w wysokości 239.338 zł,
c) z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 721.566 zł,

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.257.112 zł, rozchody w wysokości 5.947.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się dochody oraz wydatki  finansowane z tytułu  środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w oparciu o Ustawę z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2020 r. poz.568 z późn. zm./ i Uchwałę Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego /M.P. z 2020 r.poz.662 /
1) dochody w wysokości 0 zł,
2) wydatki w wysokości 2.198.048 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody oraz wydatki z tytułu środków otrzymanych na realizację zadań bieżących z Funduszu Pomocy, w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz.583 z późn.zm.).
1) dochody w wysokości 23.858 zł,
2) wydatki w wysokości  23.858 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.1973): 
1) dochody w wysokości 154.000 zł,
2) wydatki w wysokości 304.662 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Załączniki

Powiadom znajomego