W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr XLV/300/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2023.
na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1526) a także art.211, art.212, art.214, art.215, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 2502
Uchwała Nr XLV/300/23
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 28 kwietnia 2023 roku


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2023.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1526) a także art.211, art.212, art.214, art.215, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XLII/281/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2023:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 390.815 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 93.072.648 zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości 65.677.416 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 699.792 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 27.395.232 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 0 zł,

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.383.525 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 103.915.991 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą 70.637.927 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone –   45.150.657 zł,
b) na realizację zadań statutowych –   18.325.080 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 3.155.446 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.541.735 zł, 
e) wydatki na obsługę długu powiatu – 650.000 zł,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –815.009 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 815.009 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą 33.278.064 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2023 rok – 32.278.064 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 35.353 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 35.353 zł. 
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości – 1.000.000 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 10,

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą 850.362 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 10.843.343 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 125.249 zł,
b) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 65.154 zł,
c) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 9.756.640 zł,
d) z pożyczki z Funduszu Dostępności w wysokości 896.300 zł na sfinansowanie inwestycji związanej z budową windy osobowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 12.520.843 zł, rozchody w wysokości 1.677.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1. kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,
2. pożyczki z Funduszu Dostępności na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 896.300 zł,
2. kredytu na finansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.677.500 zł.

§ 6. Ustala się dochody oraz wydatki z tytułu środków otrzymanych na realizację zadań bieżących z Funduszu Pomocy, w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz.103 z późn.zm.).

1) dochody w wysokości 20.238 zł,
2) wydatki w wysokości  20.238 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 8. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczki do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) finansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest:
- do przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami o ile nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach wydatków między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, w ramach środków przeznaczonych na inwestycje w obrębie tego samego działu, z wyłączeniem prawa podejmowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań już istniejących.
b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
c) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach   następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Załączniki

Powiadom znajomego