W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr XLIX/322/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2023.
na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1526 z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 4810
Uchwała Nr XLIX/322/23
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 27 września 2023 roku


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2023.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1526 z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XLII/281/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2023:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.837.621,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 95.469.185,01 zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości 70.116.282,01 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 699.792,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 25.352.903,00 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 0 zł,

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 162.379,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Wydatki po zmianach wynoszą 104.312.528,01 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą 71.714.536,01 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone –   45.566.673,59 zł,
b) na realizację zadań statutowych –   18.879.457,77 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 3.284.327,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.547.450,65 zł, 
e) wydatki na obsługę długu powiatu – 620.000,00 zł,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –816.627,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 815.009,00 zł.
2) wydatki majątkowe wynoszą 32.597.992,00 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2023 rok – 31.472.992,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 35.353,00 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 35.353,00 zł. 
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości – 1.000.000,00 zł.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:
- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą 851.980,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.843.343,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 125.249,00 zł,
b) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 65.154,00 zł,
c) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 7.756.640,00 zł,
d) z pożyczki z Funduszu Dostępności w wysokości 896.300,00 zł na sfinansowanie inwestycji związanej z budową windy osobowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 12.520.843,00 zł, rozchody w wysokości 3.677.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.2556 z późn.zm):
1) dochody w wysokości 165.780,00 zł,
2) wydatki w wysokości  291.029,00 zł.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego