W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr XXVI/208/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2021.
na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz.920 z późn.zm. ) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.305)
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 3006
Uchwała Nr XXVI/208/21
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 29 lipca 2021 roku


w sprawie zmian  w budżecie  Powiatu Braniewskiego na  rok 2021.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia  05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz.920 z późn.zm. ) a także art.211, art.212,  art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.305) Rada Powiatu  uchwala co następuje:

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXII/169/20  Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2021 , poprzez:

§ 1. Zmniejszenie dochodów budżetu powiatu  o kwotę 947.664 ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą  68.532.332,08 zł z tego:   
-dochody bieżące w wysokości 63.848.196,08 zł, w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 1.187.065,08 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości 4.684.136 ,00 zł. w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 -0 zł,

§ 2. 1.Zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 947.664 ,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2.
Wydatki po zmianach wynoszą  70.835.413,08 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą  60.414.925,08 zł,  w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 36.645,363,00 zł,
b) na realizację zadań statutowych –  15.457.696,00 zł,
c)dotacje na zadania bieżące –  2.877.829 ,00 zł,
d)świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.163.592,00 zł, 
e)wydatki na obsługę długu powiatu – 350.000,00 zł,
f)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –   1.920.445,08 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 1.775.943,68 zł.
2) wydatki majątkowe wynoszą  10.420.488,00 zł, w tym :
a)wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2021 rok – 9.197.291 ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
b)wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –0 zł 
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości  545.000,00 zł.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr  4 do niniejszej uchwały,

§ 3. Ustala się dochody oraz wydatki  finansowane z tytułu  środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w oparciu o Ustawę z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2020 r. poz.568 z późn. zm./ i Uchwałę Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego /M.P. z 2020 r.poz.662 z późn.zm. /
1)      dochody w wysokości  2.000.000 zł,
2)      wydatki w wysokości  2.143.130 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1219 z póżn.zm.): 
1) dochody w wysokości 180.000,00 zł,
2) wydatki w wysokości  255.891,00 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Załączniki

Powiadom znajomego