W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr XXVII/210/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2021.
na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz.920 ) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.305)Rada Powiatu uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 3226
Uchwała Nr XXVII/210/21
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 26 sierpnia 2021 roku


w sprawie zmian  w budżecie  Powiatu Braniewskiego na  rok 2021.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia  05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz.920 ) a także art.211, art.212,  art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.305) Rada Powiatu  uchwala co następuje:

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXII/169/20  Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2021, poprzez:

§ 1. Zwiększenie dochodów budżetu powiatu  o kwotę 87.640,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 68.619.973,06 zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości 63.935.837,06 zł, w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na  realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 1.187.065,08 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości 4.684.136,00 zł. w tym: dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 -0 zł,

§ 2. 1. Zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę  87.640,98 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 70.923.054,06 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące wynoszą 60.502.566,06 zł,  w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone –36.615.363,00zł,
b) na realizację zadań statutowych –  15.543.416,98 zł,
c) dotacje na zadania bieżące –   2.877.829,00 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.193.592,00 zł, 
e) wydatki na obsługę długu powiatu – 350.000,00 zł,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –  1.922.365,08 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 1.775.943,68 zł.
2) wydatki majątkowe wynoszą 10.420.488,00 zł, w tym :
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  na 2021 rok – 9.197.291,00zł.
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności –0 zł 
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości  545.000,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją :
-zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach  otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 3 do niniejszej uchwały.
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku  nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą  1.922.365,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości  2.303.081 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach   w wysokości 1.858.856 zł,
b) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  w wysokości  444.225 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.295.062,00 zł, rozchody w wysokości 3.991.981,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku budżetowym 2021 na kwotę
1 000.000 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Załączniki

Powiadom znajomego