W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Wpis do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sport
Komórka odpowiedzialna Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu

Objaśnienia:

 1. Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego.
 2. Klub sportowy działa jako osoba prawna.
 3. Uczniowski klub sportowy jest szczególnym rodzajem klubu sportowego. Działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.
 4. Klub sportowy i uczniowski klub sportowy podlegają wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu.
 5. Klub sportowy i uczniowski klub sportowy z chwilą wpisania do ewidencji uzyskują osobowość prawną;
 6. Wniosek o wpis do ewidencji klubu sportowego lub uczniowskiego klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej składa zarząd klubu;
 7. Wniosek podpisują wszyscy członkowie zarządu;
 8. Uczniowski klub sportowy lub klub sportowy, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej działa na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r.  -  O sporcie, z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.
 9. Decyzję administracyjną w sprawie wpisu lub odmowy wpisu do ewidencji klubu sportowego wydaje Starosta Braniewski. Z chwilą wpisu klub sportowy  lub uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną.

Podstawa prawna wpisu do ewidencji:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r. O sporcie;
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach;
 • Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011r. w sprawie ewidencji klubów sportowych.

Wymagane dokumenty:  

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji, zawierający informację o adresie siedziby stowarzyszenia, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail (wzór wniosku do pobrania).

Załączniki:  

  1. statut (jeden egzemplarz plus wersja elektroniczna wysłana na adres: oswiata@powiat-braniewo.pl;
  2. lista założycieli (minimum 7 osób), zawierająca ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy;

   Należy załączyć także:

  3. protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi i podpisanymi uchwałami:
   1. uchwałą o powołaniu klubu sportowego lub uczniowskiego klubu sportowego;
   2. uchwałą o przyjęciu statutu klubu,
   3. uchwała o wyborze komitetu założycielskiego,
   4. uchwałą o wyborze zarządu klubu,
   5. oraz jeżeli został już wybrany organ kontroli, to także uchwałę o jego wyborze.
  4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie: 10 zł. za wydanie decyzji administracyjnej (nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych),
  5. zobowiązanie do zgłoszenia w ciągu 14 dni wszelkich zmian danych, powstałych po wpisie do ewidencji.
  6. oświadczenie właściciela lokalu o udostępnienie lokalu na działalność klubu.

   Z treści oświadczenia musi wynikać, jakie prawo do korzystania z lokalu posiada osoba udostępniająca lokal na siedzibę klubu;

  7. zobowiązanie do zgłoszenia w ciągu 14 dni wszelkich zmian danych, powstałych po wpisie do ewidencji.

Miejsce załatwienia sprawy:

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Braniewie, 14-500 Braniewo, Pl. Piłsudskiego 2.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Braniewie, tel. 55 644 02 40.

Termin realizacji:

Wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki (nie dłużej niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy). Termin uzależniony jest od prawidłowego i kompletnego przedstawienia dokumentacji.

Informacje o trybie odwoławczym:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Braniewskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Wysokość opłat:

 1. Wpis do ewidencji oraz wykreślenie (wydanie decyzji administracyjnej orzekającej o wpisie) klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podlega opłacie skarbowej, w wysokości 10 zł. Uczniowski klub sportowy na podstawie wyżej cytowanej ustawy zwolniony jest z opłat skarbowych.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników     i płatników  oraz ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej podmioty posiadające osobowość prawną są zobowiązane posiadać numer REGON I NIP. Po dopełnieniu formalności należy powiadomić o tym fakcie Starostę Braniewskiego, przesyłając kopię dokumentu nadania wyżej wskazanych numerów.
 3. Wydanie zaświadczenia o wpisie klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Starostę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. (nie dotyczy uczniowskiego klubu sportowego)

Informacje dodatkowe:

  1. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku.
  2. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji.
  3. Klub sportowy wpisany do ewidencji, w stosunku do organu nadzoru, którym ze względu na siedzibę stowarzyszenia jest Starosta Braniewski zobowiązany jest zgłaszać wszelkie zmiany zaistniałe po wpisie do ewidencji w terminie 14 dni od dnia dokonania zmian:
   1. nazwy, siedziby oraz adresu do korespondencji,
   2. składu zarządu i organu kontroli wewnętrznej,
   3. statutu.

Cele klubu sportowego starającego się o wpis do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez samorząd terytorialny, mogą być wyłącznie w zakresie kultury fizycznej (sportu, wychowania fizycznego, rehabilitacji ruchowej).

Powiadom znajomego