W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Wpis do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sport
Komórka odpowiedzialna Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu

Wpis do ewidencji uczniowskiego klubu sportowego
lub
klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej


Opis usługi:
1. Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego.
2. Klub sportowy działa jako osoba prawna.
3. Uczniowski klub sportowy jest szczególnym rodzajem klubu sportowego. Działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.
4. Klub sportowy i uczniowski klub sportowy podlegają wpisowi do ewidencji
prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu.
5. Klub sportowy i uczniowski klub sportowy z chwilą wpisania do ewidencji uzyskują osobowość prawną;
6. Wniosek o wpis do ewidencji klubu sportowego lub uczniowskiego klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej składa zarząd klubu;
7. Wniosek podpisują wszyscy członkowie zarządu;
8. Uczniowski klub sportowy lub klub sportowy, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej działa na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. - O sporcie, z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.
9. Decyzję administracyjną w sprawie wpisu lub odmowy wpisu do ewidencji klubu sportowego wydaje Starosta Braniewski. Z chwilą wpisu klub sportowy lub uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną.

Podstawa prawna wpisu do ewidencji:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
2. Ustawa z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r. O sporcie;
3. Ustawa z dnia 7 kwietnia1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ;
4. Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011r. w sprawie ewidencji klubów sportowych.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji, zawierający informację o adresie siedziby stowarzyszenia, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail (wzór wniosku do pobrania).
2. Załączniki:
1) statut (jeden egzemplarz plus wersja elektroniczna wysłana na adres:
oswiata@powiat-braniewo.pl;
2) lista założycieli (minimum 7 osób), zawierająca ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy;
3. Należy załączyć także protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi i podpisanymi uchwałami:
a) uchwałą o powołaniu klubu sportowego lub uczniowskiego klubu sportowego;
b) uchwałą o przyjęciu statutu klubu,
c) uchwała o wyborze komitetu założycielskiego,
d) uchwałą o wyborze zarządu klubu,
e) oraz jeżeli został już wybrany organ kontroli, to także uchwałę o jego
wyborze.
3) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie: 10 zł. za wydanie decyzji
administracyjnej (nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych),
4) oświadczenie właściciela lokalu o udostępnienie lokalu na działalność klubu.
Z treści oświadczenia musi wynikać, jakie prawo do korzystania z lokalu posiada osoba udostępniająca lokal na siedzibę klubu;
5) zobowiązanie do zgłoszenia w ciągu 14 dni wszelkich zmian danych, powstałych po wpisie do ewidencji.

Miejsce załatwienia sprawy:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Braniewie,
14-500 Braniewo, Plac Józefa Piłsudskiego 2.
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego
w Braniewie, tel. 55 644 02 40.

Termin realizacji:
Wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki (nie dłużej niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy). Termin uzależniony jest od prawidłowego i kompletnego przedstawienia dokumentacji.
Informacje o trybie odwoławczym:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Braniewskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Wysokość opłat:
1. Wpis do ewidencji oraz wykreślenie (wydanie decyzji administracyjnej orzekającej o wpisie) klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej podlega opłacie skarbowej, w wysokości 10 zł. Uczniowski klub sportowy zwolniony jest z opłat skarbowych.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej podmioty posiadające osobowość prawną są zobowiązane posiadać numer REGON I NIP.
Po dopełnieniu formalności należy powiadomić o tym fakcie Starostę Braniewskiego, przesyłając kopię dokumentu nadania wyżej wskazanych numerów.
3. Wydanie zaświadczenia o wpisie klubu sportowego do ewidencji prowadzonej przez Starostę na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. (nie dotyczy uczniowskiego klubu sportowego)

Informacje dodatkowe:
1. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku.
2. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji.
3. Klub sportowy wpisany do ewidencji, w stosunku do organu nadzoru, którym ze względu na siedzibę stowarzyszenia jest Starosta Braniewski zobowiązany jest zgłaszać wszelkie zmiany zaistniałe po wpisie do ewidencji w terminie 14 dni od dnia dokonania zmian:
1) nazwy, siedziby oraz adresu do korespondencji,
2) składu zarządu i organu kontroli wewnętrznej,
3) statutu.
4. Cele klubu sportowego starającego się o wpis do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez samorząd terytorialny, mogą być wyłącznie w zakresie kultury fizycznej (sportu, wychowania fizycznego, rehabilitacji ruchowej).

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), (dalej: RODO) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Braniewski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo. Może się Pani/Pan z nim skontaktować listownie lub
pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiat-braniewo.pl
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych. Taki kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres email:
iod@powiat-braniewo.pl lub pisemnie na adres Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2,
14-500 Braniewo;

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu wykonywania zadań z zakresu sportu, Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze - Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom administracji samorządowej oraz organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd). W pozostałym zakresie Administrator nie przekazuje Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
Administrator w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dokumentację sprawy, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjna.

Ma Pani/Pan prawo złożyć do Administratora wniosek o:
1) dostęp do danych, czyli o informację o przetwarzanych przez Administratora danych lub ich kopię na podstawie Art. 15 RODO,
2) sprostowanie czyli poprawienie danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
3) ograniczenie przetwarzania danych osobowych w przypadkach opisanych w Art. 18 RODO,

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Załączniki

Powiadom znajomego