W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr XXII/169/20

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Braniewskiego na rok 2021
na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r poz.920 ) a także art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5365
 

Uchwała Nr XXII/169/20
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 28 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Braniewskiego na  rok 2021

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia  05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r poz.920 ) a także art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258  i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) 

Rada Powiatu  uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu  w wysokości  65.597.842 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:   
-dochody bieżące w wysokości 63.104.942 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 1.012.636 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości  2.492.900 zł. w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 -   0 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 64.848.991 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą 58.583.886 zł,  w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków 1.230.326 zł,
2) wydatki majątkowe wynoszą 6.265.105 zł, w tym  finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków  - 0 zł,
2. Wydatki inwestycyjne  na 2021 rok  w wysokości 5.670.105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3,
3. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 545.000 zł.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.230.326 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań :
- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu  terytorialnego, stanowią załącznik nr 6,
- z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 8.

§ 3. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 748.851 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.                                                  

§ 4.  Przychody budżetu w wysokości 1.143.130 zł pochodzące z niewykorzystanych w 2020 roku środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych  oraz  rozchody w wysokości 1.891.981 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku budżetowym 2021 na kwotę 500.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1219 z póżn.zm.):
1) dochody w wysokości 75.000 zł,
2)  wydatki w wysokości  75.000 zł.

§ 8. Ustala się dochody oraz wydatki  finansowane z tytułu  środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w oparciu o Ustawę z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2020 r. poz.568 z późn. zm./ i Uchwałę Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego /M.P. z 2020 r.poz.662 /
1)      dochody w wysokości  0 zł,
2)      wydatki w wysokości  1.143.130 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 250.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi   150.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu  zarządzania kryzysowego.

§ 11. 1.Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów  zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na finansowanie przejściowego deficytu budżetu 
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o  finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest  :
- do przeniesień  wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy  między paragrafami i rozdziałami o ile nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków na  wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach wydatków  między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, w  ramach środków przeznaczonych na inwestycje w  obrębie tego samego działu , z wyłączeniem  prawa  podejmowania  nowych zadań inwestycyjnych  i likwidacji zadań już istniejących .
b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych  jest niezbędna dla  zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok budżetowy,
c) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach   następnych  jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach  niż  bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego