W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr XLIV/292/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2023.
na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1526) a także art.211, art.212, art.214, art.215, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 1628

Uchwała Nr XLIV/292/23
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 16 marca 2023 roku


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2023.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1526) a także art.211, art.212, art.214, art.215, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XLII/281/22 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2023:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.488.705 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
Dochody po zmianach wynoszą 92.651.833 zł z tego:   
- dochody bieżące w wysokości 64.943.920 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 231.710 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 27.707.913 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 0 zł,

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.299.672 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
Wydatki po zmianach wynoszą 102.502.466 zł, z tego: 
1) wydatki bieżące wynoszą 69.100.417 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone –   44.089.475 zł,
b) na realizację zadań statutowych –   18.228.120 zł,
c) dotacje na zadania bieżące – 3.245.811 zł,
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.540.084 zł, 
e) wydatki na obsługę długu powiatu – 650.000 zł,
f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 346.927 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 346.927 zł.
2) wydatki majątkowe wynoszą 33.402.049 zł, w tym:
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2023 rok – 32.402.049 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 35.353 zł, w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 35.353 zł. 
c) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości – 1.000.000 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:
- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą 382.280 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 9.850.633 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 125.249 zł,
b) rozliczenia środków określonych wart.5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 65.154 zł,
c) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 9.660.230 zł,

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.528.133 zł, rozchody w wysokości 1.677.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na:
1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,
2. finansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.581.090 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.2556 z póżn.zm.):
1) dochody w wysokości  92.000 zł,
2) wydatki w wysokości 217.249 zł.

§ 7. Ustala się dochody oraz wydatki z tytułu środków otrzymanych na realizację zadań bieżących z Funduszu Pomocy, w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2023 r. poz.103 z późn.zm.).
1) dochody w wysokości 15.122 zł,
2) wydatki w wysokości  15.122 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 9. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) finansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest:
- do przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami o ile nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach wydatków między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, w ramach środków przeznaczonych na inwestycje w obrębie tego samego działu, z wyłączeniem prawa podejmowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań już istniejących.
b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
c) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach   następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Załączniki

Powiadom znajomego