W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr 529/22

Szczegóły
jakiego organu Zarządu Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 528 z późn. zm.) w związku z art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz art.93 ust 2 i art.190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 447) oraz Uchwały nr XXIX/217/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30.11.2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała Nr 529/22
Zarządu Powiatu BRANIEWSKIEO
z dnia 31 maja 2022 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 528 z późn. zm.) w związku z art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz art.93 ust 2 i art.190 ustawy z  dnia  9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 447) oraz Uchwały nr XXIX/217/21 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 30.11.2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Braniewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W §1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„Ogłasza się otwarty konkurs ofert  na powierzenie realizacji zadania w zakresie wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej  pn.:
1) „Prowadzenie w okresie od 01.07.2022 do 31.12.2023 roku placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”,
2) „Prowadzenie w okresie od 01.07.2022 do 31.12.2023 roku placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”. 

§ 2. W §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„Treść ogłoszenia stanowią załączniki do uchwały:
1. Dotychczasowy załącznik do uchwały Nr 525/22 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia otartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2. Dodaje się Załącznik nr 2 do uchwały”.

§ 3. W Załączniku nr 1 do uchwały w dziale IV: 
1. Ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W okresie trwania umowy dotacja miesięczna na każde wolne miejsce w placówce będące w  tzw. „gotowości”, wyniesie 3.600,00 zł miesięcznie w 2022, w 2023: 3.760,00 zł miesięcznie. W stosunku do dotacji przekazywanej na miejsce „w gotowości” nie stosuje się zasady określonej w ust. 4”.
2. Dodaje się ust. 4 o brzmieniu: „W sytuacji, jeżeli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 roku ogłoszony w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przekroczy planowany wskaźnik wzrostu dotacji w 2023 roku, wówczas Powiat zwiększy kwotę dotacji na rok 2023 dokonując przeliczenia kwoty dotacji z roku 2022 o wskaźnik wzrostu wynikający ze średniorocznego wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych ogłoszony w Monitorze Polskim”.

§ 4. W Załączniku nr 1 do uchwały w dziale IX ust. 1 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 
„Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 22.06.2022r. o godz. 15:00”. 

§ 5. W Załączniku nr 1 do uchwały w dziale XI ostatni podpunkt otrzymuje brzmienie: 
„od 01.01.2022 do 30.06.2022 na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, całodobowej, socjalizacyjnej dla 12 wychowanków planowane do przekazania środki finansowe w formie dotacji w wys. 241 608,46 zł”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załączniki

Powiadom znajomego