W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Uchwała nr XLII/281/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Braniewskiego na rok 2023
na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r poz.1526) a także art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia poz. 5852

Uchwała Nr XLII/281/22
Rady Powiatu Braniewskiego
z dnia 21 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Braniewskiego na  rok 2023

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia  05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r poz.1526) a także art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258  i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.)  Rada Powiatu  uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu  w wysokości 93.309.230 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:   

- dochody bieżące w wysokości 64.313.124 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 114.762 zł,
- dochody  majątkowe w wysokości 28.996.106 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 24.995 zł,

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 98.371.486 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 2, z tego: 

1) wydatki bieżące wynoszą 66.638.899 zł,  w tym finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków 114.762 zł,
2) wydatki majątkowe wynoszą 31.732.587 zł, w tym  finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków – 24.995 zł,
2. Wydatki inwestycyjne  na 2023 rok  w wysokości  31.732.587 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3,
3. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0 zł.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe  środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 139.757 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:
- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu  terytorialnego, stanowią załącznik nr 6,
- z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 8,

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości  5.062.256 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości 4.300.000 zł,
b) z długoterminowych kredytów w kwocie 762.256 zł.                                                  
§ 4.  Przychody budżetu w wysokości 6.739.756 zł oraz  rozchody w wysokości 1.677.500 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na :

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu  w kwocie –  762.256 zł,
3.spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów  w kwocie 1.677.500 zł.

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku budżetowym 2023 na kwotę 1.000.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.1973 z póżn.zm.):
1) dochody w wysokości 92.000 zł,
2) wydatki w wysokości  92.000 zł.

§ 8.  Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9       .

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi 280.0000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 120.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu  zarządzania kryzysowego.

§ 10. 1.Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów  zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na :
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu ,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o  finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest :
- do przeniesień  wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy  między paragrafami i rozdziałami o ile nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków na  wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach wydatków  między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, w  ramach środków przeznaczonych na inwestycje w  obrębie tego samego działu, z wyłączeniem  prawa  podejmowania  nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań już istniejących.
b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych  jest niezbędna dla  zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają  poza rok budżetowy,
c) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach   następnych  jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach  niż  bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego