W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Józefa Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

 

tel. +48 55 644 02 00, +48 55 644 02 04
fax. +48 55 644 02 05

 

e-mail: starostwo@powiat-braniewo.pl

skrzynki podawcze ePUAP:

/m98k61msum/skrytka

/m98k61msum/SkrytkaESP

 

www: https://powiat-braniewo.pl

 

REGON: 170818102

 

kod TERYT 2802

Wykreślenie z ewidencji uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sport
Komórka odpowiedzialna Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu

Wykreślenie z ewidencji uczniowskiego klubu sportowego
lub
klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Opis usługi:
1. Wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego lub klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji prowadzonej przez Starostę jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji klubu sportowego.
2. Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego majątkiem oraz wykreśleniu klubu z ewidencji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.
3. W opisie - krok po kroku - opisana jest procedura likwidacji.

Podstawa prawna wpisu do ewidencji:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
2. Ustawa z dnia z dnia 25 czerwca 2010 r. O sporcie.
3. Ustawa z dnia 7 kwietnia1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
4. Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011r. w sprawie ewidencji klubów sportowych.

Wymagane dokumenty:
1. Zawiadomienie Starosty o zamiarze likwidacji UKS lub KS.
Załączniki:
1) Protokół z Walnego Zebrania,
2) lista obecności członków klubu na Walnym Zebraniu,
3) uchwały:
a) o rozwiązaniu i o wyznaczeniu likwidatora/ów,
b) w sprawie przeznaczeniu majątku klubu,
c) w sprawie miejsca przechowywania dokumentacji likwidowanego klubu,
4) podania przez likwidatora do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
2. Wniosek o wykreślenie z ewidencji klubu.

Załączniki:
1) protokół z Walnego Zebrania,
2) lista obecności członków na Walnym Zebraniu,
3) potwierdzenie faktu podania przez likwidatora do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
4) sprawozdanie likwidatora z przebiegu procesu likwidacji (jego elementem jest sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji).

Miejsce załatwienia sprawy:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Braniewie,
14-500 Braniewo, Plac Józefa Piłsudskiego 2.
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu.

Termin realizacji:
Sprawę rozpatruje się bez zbędnej zwłoki (nie dłużej niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia zgłoszenia/wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy). Termin uzależniony jest od prawidłowego i kompletnego przedstawienia dokumentacji.

Informacje o trybie odwoławczym:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Braniewskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Wysokość opłat:
1. Wykreślenie (wydanie decyzji administracyjnej orzekającej o wykreśleniu) klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej podlega opłacie skarbowej, w wysokości 10 zł.
Uczniowski klub sportowy zwolniony jest z opłat skarbowych.
2. Podmioty, które zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, uzyskały numer REGON I NIP w sytuacji, gdy utraciły osobowość prawną (np. poprzez rozwiązanie) zobowiązane są powiadomić o tym fakcie odpowiednio: Urząd Statystyczny i Urząd Skarbowy przesyłając kopię dokumentu o wykreśleniu z ewidencji.

Informacje dodatkowe:
1. Wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku.
2. Wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji.

 

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), (dalej: RODO) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Braniewski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo. Może się Pani/Pan z nim skontaktować listownie lub pocztą elektroniczną na adres starostwo@powiat-braniewo.pl
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych. Taki kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@powiat-braniewo.pl lub pisemnie na adres Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo;

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu wykonywania zadań z zakresu sportu, Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze - Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom administracji samorządowej oraz organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd).
W pozostałym zakresie Administrator nie przekazuje Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

Administrator w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dokumentację sprawy, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjna. Ma Pani/Pan prawo złożyć do Administratora wniosek o:
1) dostęp do danych, czyli o informację o przetwarzanych przez Administratora danych lub ich kopię na podstawie Art. 15 RODO,
2) sprostowanie czyli poprawienie danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
3) ograniczenie przetwarzania danych osobowych w przypadkach opisanych w Art. 18 RODO,

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Załączniki

Powiadom znajomego