Ubezpieczenie Powiatu Braniewskiego oraz jednostek organizacyjnychZałączniki:

SWZ Powiat Braniewski
Załącznik nr 3a do SWZ Wzór umowy dla Części 1
Ogłoszenie o zamówieniu.
Załącznik nr 3b do SWZ Wzór umowy dla Części 2
Załacznik nr 4a do SWZ Formularz ofertowy dla Części 1
Załacznik nr 4b do SWZ Formularz ofertowy dla Części 2
Załacznik nr 5 do SWZ Wstępne Oświadczenie Wykonawcy
Załacznik nr 6 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o braku lub przynależności grupy kapitałowej
Załacznik nr 7 do SWZ Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP
Załacznik nr 8 do SWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załacznik nr 8a do SWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik A1 wykaz jednostek.
Załącznik A3 wykaz dróg i ulic.
Załącznik A5 wykaz maszyn budowlanych.
Załącznik nr 1 do SWZ - Charakterystyka Zamawiającego
Załącznik A2 wykaz budynków i budowli
Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr A4 wykaz pojazdów
Odpowiedzi na pytania do SWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SWZ po modyfikacji
Załacznik nr 4b do SWZ Formularz ofertowy dla Części 2 - modyfikacja
Załącznik nr A4 wykaz pojazdów - modyfikacja.
Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - po modyfikacj
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
Informacja z otwarcia ofert.
Zawiadomienie o wyborze oferty